Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634
Horní Slavkov, 357 31

Telefon:+420 352 350 666
+420 352 350 665
E-mail:podatelna@hornislavkov.cz
starosta@hornislavkov.cz
Web:www.hornislavkov.cz
 
 

Město Horní Slavkov se nachází v centru chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku tvořeného proslulými lázeňskými městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.

Historie:

Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. První zmínka o existenci sídliště se objevuje na počátku 12. století. V této době bylo území dnešního Horního Slavkova součástí bečovského panství, jehož majiteli byli Riesenburkové. Osada pod kostelíkem proto získala jméno po jednom z představitelů tohoto rodu – po Slávkovi z Riesenburku. 
První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357. Nedostatek dochovaných písemných zpráv je velmi zvláštní, protože podle některých úvah byl Slavkov městečkem již v roce 1335 a z roku 1351 je dochována první pečeť. V roce 1494 se novými majiteli se stali Pluhové z Rabštejna. Za jejich vlády pak došlo k největšímu rozvoji města. V tomto období žilo ve městě čtyři tisíce měšťanů a tisíce horníků. V roce 1539 Kašpar Pluh udělil městu právo na hory (doly). To znamená, že od tohoto okamžiku mělo město právo na podíl na těžbě i na zisku. Město bohatlo a skupovalo statky v okolních osadách – na Nové Vsi, ale i ve vzdálenějších Pramenech. Město se snažilo koupit i celé bečovské panství, protože Pluhové upadli v nemilost a majetek jim byl zkonfiskován. Bečovské panství se nakonec podařilo koupit. V majetku města však nevydrželo dlouho. Důvodem ztráty panství byla odlišná víra. Horní Slavkov bylo protestantské měst, přičemž po bitvě na Bílé hoře byla příslušnost k jiné víře trestná. Městu tak bylo bečovské panství a další majetek zkonfiskován. 
Na konci sedmnáctého století začalo město upadat. Horníci vytěžili hlavní ložisko a zajišťování další těžby bylo velmi nákladné, takže se od další těžby postupně upouštělo. V pozdějších dobách bylo město nuceno rozprodávat i svůj majetek. Úpadek hornictví s sebou přinesl rozvoj jiných řemesel. Nejvýznamnějším řemeslem se stala výroba porcelánu. V roce 1792 otevřel Jan Jiří Paulus v Horním Slavkově první porcelánku v Čechách. Tato porcelánka získala v roce 1812 privilegium na výrobu porcelánu a v roce 1900 zlatou medaili na světové výstavě v Paříži. Další důležitou etapou ve vývoji města byla doba před vypuknutím druhé světové války. Horní Slavkov leží v oblasti Sudet, a tedy po podepsání Mnichovské dohody v září 1938 bylo město připojeno k třetí říši. 
V roce 1940 byl ve městě proveden nový geologický průzkum, při kterém byl objeven wolfram. Wolfram a cín se začaly těžit pro válečné účely. Po válce byla odsunuta většina německého obyvatelstva, které tvořilo významnou část obyvatel města. Byla objevena uranová ruda. Do města začali opět přicházet lidé, kteří hledali uplatnění jako horníci. Počet obyvatelstva začal růst až na jedenáct tisíc na konci padesátých let. V důsledku toho bylo vybudováno nové město ve stylu socialistického realismu. Po skončení těžby uranu na počátku šedesátých let se město začalo rozvíjet i jiným směrem. Vznikly nové průmyslové podniky, ve kterých lidé našli uplatnění.

Současnost:

Rok 1989 se významně dotkl života obyvatel města i města samotného. Nové vedení města se začalo starat o zlepšení životních podmínek občanů ve městě. Byla vybudována plynová kotelna, bytové jednotky, dům s pečovatelskou službou. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce bývalého hotelu Tatran, dominanty náměstí na sídlišti vystavěného v duchu architektury socialistického realismu, ve kterém nyní sídlí orgány veřejné správy. Pro další rozvoj města byla připravena rozvojová plocha určená k výstavbě rodinných domů.
Průběžně probíhají opravy chodníků a komunikací, revitalizace veřejné zeleně. Pro zlepšení sportovního vyžití bylo vystavěno multifunkční hřiště při Základní škole ve Školní ulici. V roce 2008 bylo ve městě dáno do provozu výjezdové stanoviště lékařské záchranné služby.
Zároveň se zvelebováním nové části města započaly rekonstrukce jednotlivých dochovaných architektonických památek Již na počátku 90. let byla zahájena oprava Pluhova domu a přilehlého domu č.p. 211, ve kterém vzniklo nové městské muzeum. Zrestaurováno bylo množství drobnějších historických památek, střecha objektu děkanství u kostela sv. Jiří a Puškařova strouha. Probíhají opravy kostela sv. Jiří, v roce 2006 byl obnoven a veřejnosti zpřístupněn ochoz na západní (hlavní) věži, který nabízí návštěvníkům města v turistické sezóně nádherný pohled na město a jeho okolí.

Horní Slavkov se díky své pestré hornické minulosti stal i hostitelem několika významných setkání. V roce 1996 hostil 1. mezinárodní konferenci „O hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa“ a v roce 2007 proběhlo v městě 11. setkání hornických města a obcí.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

MAS Sokolovsko (http://mas-sokolovsko.eu/),
Euregio Egrensis (http://www.euregio-egrensis.cz/),
Svaz měst a obcí České republiky ( http://www.smocr.cz/) 
Znak města Horní Slavkov
Kostel sv  Jiří
Městské kulturní středisko
Městský úřad
Muzeum
Pluhův dům
Pohled na novou část města (sídliště)
Pohled na starou část města
Pohled na Pluhovu ulici
Základní umělecká škola
Popraviště
Náměstí s pohledem na Městské kulturní středisko
Kostel sv. Jiří
Město v noci
vlajka RGB
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load