Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Domažlice

Město Domažlice
náměstí Míru 1
Domažlice, 344 20

Telefon:+420 379 719 111
E-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
Web:www.domazlice.eu
 
 

DOMAŽLICE

Vítáme Vás hu nás“

Domažlice, malebné město v jihozápadní části Plzeňského kraje, ležící při česko-německé hranici na úpatí Českého lesa je typické svým náměstím s podloubím, šikmou věží a Dolejší branou.

Domažlice jsou považovány za srdce Chodska, jedné z mála oblastí v Čechách, kde se dodnes můžeme setkat s lidovými zvyky, tradicemi, kroji a nářečím. Nabízí bohatý kulturní program po celý rok, vyvrcholením jsou Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť, které se konají každoročně v srpnu.

Pote k nám hyjtu“

Víte, že… k živé tradici Domažlic patří pochůzky ponocného, kterého v historickém kostýmu s halapartnou, lucernou a troubou můžete vidět a slyšet na náměstí v letních měsících.

Domažlice v číslech:
Počet obyvatel: cca 11 000
Nadmořská výška: 430 m n. m
GPS: 49.4403331N, 12.9306358E

HISTORIE MĚSTA

Nejstarší historické zprávy o trhové a celní osadě v Domažlicích, ležící na významné obchodní stezce z Čech do bavorského Řezna, se objevují v roce 993 v opisu listiny knížete Boleslava II. Kolem roku 1265 bylo nedaleko této osady založeno českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. opevněné královské město Domažlice. Ve 14. století se Domažlice staly oblíbenou zastávkou krále Jana Lucemburského při jeho diplomatických výpravách do zahraničí. Dominantou města byl hrad, kde král i opakovaně pobýval, spravovaný purkrabím, pod jehož pravomoc náležely i nedaleké chodské vsi položené při okraji hranice království. V roce 1431 zahnalo husitské vojsko výpravu 5. křížové výpravy od Domažlic do Bavor. Více se dozvíte na Sochařské stezce u Domažlic a Baldovském návrší, kde stojí Pomník bitvy u Domažlic. V 16. a 17. století provázel Domažlice nejen rozvoj obchodu a řemesel, ale i časté požáry, potažmo průchody císařských vojsk městem nebo obléhání švédskými vojsky za třicetileté války. V průběhu 19. století prošlo město snad nejvýraznějšími změnami: byly zbourány hradby, vznikaly silnice, železnice a objevily se první továrny. Po ničivém požáru z roku 1822 nastal stavební ruch, který vtiskl městu novou podobu. Dvě světové války se Domažlic výrazně nedotkly. Město bylo osvobozeno 5. května 1945 americkými jednotkami. Výraznější změny nastaly po komunistickém převratu v roce 1948. Domažlice, které celé tisíciletí fungovaly jako hraniční město se záhy ocitly na okraji neprůchodné „železné opony“.

Domažlice jsou přirozeným centrem Chodska, jedné z mála oblastí v Čechách, kde se tradice, folklor dochovaly dodnes. Domažlice nabízí po celý rok bohatý kulturní program, vyvrcholením jsou v srpnu Chodské slavnosti – Svatovavřinecká pouť.

CENTRUM

Radnice – V roce 1891-1893 byla na místech staré radnice vystavěna novorenesanční budova, jejímž architektem byl Václav Kaura. V interiéru najdeme množství okázale působících prostor s bohatou štukovou výzdobou. Dnes budovu v celém rozsahu využívá Městský úřad.

Kašna – Dříve stávaly na náměstí tři kašny. V roce 2005 byla na náměstí před kostelem vystavěna kopie kašny, která zde stála v letech 1885 - 1939.

Brána a opevnění – Výstavba hradeb byla zahájena současně se založením města. Městské hradby tak vymezovaly rozsah zástavby až do období barokních přestaveb. Středověká hradba o síle přes 2 m dosahovala výšky až 8 m. Od poloviny 17. století docházelo k již postupné degradaci opevnění, dodnes se z městských hradeb zachovaly pouze drobné fragmenty – Branka, Příhodův a Steidlův park, u Chodského hradu. Nejpozoruhodnější a dosud dobře zachovalou součástí přemyslovského opevnění města je Dolejší, dříve též Pražská brána, která získala současnou podobu v roce 1905. Při vstupu do města si můžeme nad portálem brány prohlédnout městský znak.

Náměstí – Domažlické náměstí je charakteristické svým podlouhlým tvarem lemovaným domy s podloubím. Domy byly patrně opatřeny podloubím až v 1. polovině 16. století. Městská památková rezervace, vyhlášená již v roce 1975, se v Domažlicích vztahuje na 200 historických domů. Většina domů na náměstí zasahuje stářím sklepních a přízemních prostorů do období středověku. K živé tradici Domažlic patří pochůzky Ponocného, kterého v historickém kostýmu s halapartnou, lucernou a troubou můžete vidět a slyšet na náměstí v letních měsících.

Domažlická „šikmá“ věž

Dominantou Domažlic je věž ojedinělého válcového tvaru. Sloužila jako městská hláska původně stojící samostatně, časem zcela splynula s kostelem. Z věžního ochozu mohl pověžný, který zde bydlel, přehlédnout zákoutí města i jeho okolí. Sledován byl odtud rovněž pohyb nepřátel a signalizovány případné požáry. Na věži jsou umístěny zvony: Zikmund, Marie a malý zvonek Advent. Věž můžete navštívit od května do září. Několik čísel k věži: 56 m vysoká, 194 schodů, věž je vychýlená od své osy o 59 cm.

DOMAŽLICKÉ KOSTELY

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie

– první zmínka o kostele se objevuje v roce 1265. V červenci 1747 vypukl v Domažlicích požár, který kostel zničil, barokní přestavba kostela se uskutečnila v letech 1751-58. Projektantem je uváděn zednický mistr Jiří Záhořík, který projekt údajně konzultoval s K. I. Dientzenhoferem. V roce 1822 kostel naposledy poznamenal požár a na konci 19. století prošel novorenesančními úpravami fasády. V kostele je umístěn cenný zlacený

barokní oltář, který městu věnoval P. Antonín Příhoda. Významné jsou také nástěnné malby Františka Julia Luxe. V severní části kostela, v kapli sv. Barbory, se nachází unikátní skleněný basreliéf, který je nejvyšší plastikou svého druhu v České republice. Je vysoký 4,65 m, pro jeho vytvoření bylo použito více než 4 tun skla. Autorkou je výtvarnice Vladimíra Tesařová.

www.farnostdomazlice.cz

Augustiniánský klášter a Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klášter byl zřejmě založen již Přemyslem Otakarem II., písemně je však doložen až k roku 1287. V roce 1420 zpustošili klášter domažličtí husité. Vyrabovaný klášter získalo město, v roce 1621 je augustiniánům vrácen původní, i když zcela zdevastovaný majetek. S výstavbou nového konventu se započalo roku 1671, který v roce 1747 při požáru města vyhořel. Stavba byla poté opravena a bez větších přestaveb se udržela do současnosti. Poslední rozsáhlejší oprava budovy proběhla v letech 1990 – 1994. Kostel byl budován souběžně s klášterem, stavba však vyrůstala velice pomalu. Dnešní podoba kostela vyšla z jeho poslední přestavby v letech 1828-1832. Klasicistní podoba byla vyhotovena podle plánů frátera domažlického kláštera Ludvíka Ducháčka.

www.farnostdomazlice.cz, www.zus-domazlice.cz

Kostel Zvěstování Panně Marii zvaný též U Svatých

Kostel s mariánským zasvěcením, pro nějž se vžilo označení U Svatých, byl od svých počátků určen také pro obyvatele svobodných chodských vsí. V roce 1648 po úderu bleskem kostel vyhořel a zřítila se též původní klenba lodi, která byla nahrazena provizorní dřevěnou. S historizujícími negotickými opravami bylo započato v roce 1908, druhá vlna oprav se datuje mezi roky 1918-1922. K radikální opravě přilehlého hřbitova došlo až v 90. letech 20. století. Od té doby slouží kostel jako síň pro smuteční obřady.

MUZEA A UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Muzeum Chodska

bylo od svého založení v roce 1883 umístěno v klášteře a následně na nové radnici. V Chodském hradu bylo slavnostně otevřeno 6. dubna 1931. V roce 1995 neopatrností při opravě střechy shořel celý krov bývalého hradu, poškozeny byly i interiéry budovy a sbírkové předměty. Výjimečností současné expozice je chodská sence a chodská svatba, která byla instalována již v r. 1935.

Chodské náměstí 96, Tel.: +420 379 776 009, www.muzeum-chodska.com

Muzeum Jindřicha Jindřicha

se nachází pod Dolejší městskou branou v parčíku,kde dříve stával špitální kostel sv. Antonína Paduánského, který byl v roce 1911 zbořen. Na jaře 2016 nově otevřená expozice představuje národopisnou sbírku J. Jindřicha, podmalby na skle, chodské kroje, keramiku s nábytkem. Součástí je i poslechová místnost zaměřená na dudáckou muziku, historii Chodských slavností a vývoj chodského folkloru.

V přízemí se nachází Galerie bratří Špillarů, která návštěvníkům nabízí formou stálé výstavy díla bratrů Špillarových a také příležitostné výstavy současného výtvarného umění.

Husova třída 61, Tel.: +420 379 722 974, www.muzeum-chodska.com

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Historie domažlického pivovarnictví je dlouhá a pestrá. V roce 1870 se městská rada rozhodla zřídit nový pivovar, který se nacházel v areálu dnešního pivovaru. Na začátku 20. století se oficiálně nazývaný Obecní parní pivovar v Domažlicích řadil mezi největší pivovary v kraji. Od roku 1958 patřil pod správu Plzeňských pivovarů. V 70. letech byl pivovar modernizován nákladem 23 milionů korun. Na základě rozhodnutí vedení společnosti Plzeňský Prazdroj došlo v roce 1996 k náhlému uzavření pivovaru. Část pivovarské technologie byla prodána a převezena do litevského pivovaru Ragirus. V roce 2002 se pivovar stal opět majetkem města. V roce 2004 byly mladší části pivovaru zbořeny a na jejich místě vystavěn obchodní dům Kaufland. Zbylé budovy pivovaru – sladovna, hvozd a humna, vybudované většinou kolem roku 1898, byly prohlášeny za technickou památku. Ve Hvozdu domažlického pivovaru je dnes k vidění expozice o historii pivovarnictví v Domažlicích i regionu. Jedná se o architektonicky originálně řešený prostor s prosklenými lávkami. V roce 2020 se do dalších opravených částí pivovaru přestěhuje Vzdělávací centrum knihovna, bude dokončeno Komunitní centrum, klub, minipivovar, pivnice, restaurace. Na konci roku 2020 se pro návštěvníky otevře v suterénu menší expozice o řemeslech a sklářství v Českém lese a v podkroví interaktivní výstava „Pozor hranice! Historie hrou“, věnovaná partnerským městům Domažlice a Furth im Wald.

Komenského 10, Tel.: +420 721 776 962, www.idomazlice.cz

Domažlický fond pomníků, pamětních desek a plastik patří k vůbec nejzajímavějším v republice. A to díky špičkovým sochařům českého umění i kvalitním realizacím méně známých autorů a skutečnosti, že zřizování pamětních desek a pomníků byla věnována systematická pozornost až do 80. let 20. století. O tom svědčí téměř 40 prací, které jsou ve městě realizována jsou věnovány jednak význačným osobnostem, které v Domažlicích působili, dále místním občanům, kteří se zasadili o rozvoj města, případně z Domažlic pocházeli a proslavili se ve svém oboru, případně připomínají zejména válečné události 20. století. Tedy stačí se jen pozorně dívat a pamětní desky najdete téměř v každé uličce historického centra, na náměstí, případně v domažlických parcích.

Domažlice se jako jediné město mohou pyšnit dvěma pomníky, jejichž autorem byl významný sochař Otakar Švec. Jeho ranější tvorbu připomíná sousoší věnované obětem 1. světové války „Umírali, aby lípa žila“, které zároveň symbolizuje vznik Republiky Československé. Pomník „Obětem nacismu“ má složitější historii: byla na něj použita plastika „Nadšení“ z roku 1941, jejíž symbolika se hlásí k svobodě, rovnosti a svornosti – tedy hodnotám francouzské revoluce. Původně měl být věnován hraběti Zdeňku Dohalskému, který se aktivně zapojil do protifašistického odboje. Z politických důvodů byl však po únoru 1948 připsán všem obětem nacismu.

Po Domažlicích se nachází dalších devět pamětních desek, převážně nápisových, které připomínají válečné události a odboj na Domažlicku ve 20. století. K nim patří i pamětní deska Plukovníka Matta Konopa, který se coby příslušník americké armády podílel 5. května 1945 na osvobození Domažlic – města odkud pocházela jeho rodina.

KULTURA

Městské kulturní středisko v Domažlicích nabízí po celý rok jak obyvatelům města, tak i jeho návštěvníkům bohatou nabídku kulturních programů. Jedná se o různé žánrové cykly, ale i samostatné akce, z nichž mnohé přesahují rámec regionu.

Aktuální kulturní program je možné vyhledat na internetových stránkách Městského kulturního střediska v Domažlicích – www.idomazlice.cz a www.chodskeslavnosti.cz.

Předprodej, rezervace vstupenek v infocentru, tel.: +420 379 725 852
Kulturní a sportovní akce na Domažlicku: www.svazekdomazlicko.cz

Kino Čakan, letní kino

Důležitou součástí roční programové nabídky jsoutaneční a zábavné programy, přednášky a samozřejmě filmová představení v kině Čakan a v letním kině. Plně digitalizované kino nabízí komfort a aktuální program jak pro dospělé, tak i dětské návštěvníky. Prostory loutkového divadla jsou často také místem zajímavých přednášek.
Kino Čakan - ulice Vodní, Letní kino - ulice Kozinova, program kina: www.idomazlice.cz, rezervace vstupenek, předprodej: tel. +420 379 725 852 (infocentrum), pokladna kina otevřena 1 hodinu před představením


SPORT A VOLNÝ ČAS

PĚŠKY
Zvlněná krajina v podhůří Českého lesa je protkána bohatou sítí značených pěších tras. Ty vedou také do tradičních chodských vesniček, osamělých zákoutí i na celou řadu vyhlídkových míst, kde na návštěvníky čeká okouzlující nedotčená příroda.

Rozcestník turistických cest se nachází na domažlickém náměstí před klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, GPS: 49.4402528N, 12.9276642E.

Turistická hra DOMAŽLICKO S MOBILEM V KAPSEputujte a načítejte...
Více: www.svazekdomazlicko.cz

NA KOLE

Cyklistika je pro Český les vzhledem k řídkému osídlení pohraničí a husté síti cest bývalé pohraniční stráže ideální formou turistiky. Domažlicemi vede mezinárodní cyklotrasa CT3 Mnichov – Regensburg – Plzeň – Praha, která kopíruje dávnou významnou obchodní stezku. Zejména rodiny s dětmi vyhledávají velmi oblíbený úsek cyklostezky z Domažlic na Babylon (8 km). Z Domažlic se můžete rozjet na několik cyklistických okruhů – okruh Hrádek, okruh Baldov, ke Klenčí pod Čerchovem. Mapka okolí je k dispozici v infocentru, více: www.idomazlice.cz.

Pumptracková dráha v Domažlicích – sídliště Palackého

Víte, že… neodmyslitelným symbolem Domažlicka je nejvyšší hora Českého lesa - Čerchov (1042 m n. m.) se svojí kamennou rozhlednou Kurzovou věží. Od června do září o víkendech je zajištěna pravidelná autobusová doprava z Domažlic až na Čerchov.

Rozhledna Kurzova věž: otevřena v měsících květen, červen, září, říjen - so, ne, svátky, v měsících červenec a srpen - denně, vždy v časech 10:00 – 17:00, Tel.: +420 722 166 875

Plavecký bazén, Zimní stadion, Sportovní hala, Stadion Střelnice, Sportovní centrum, Hřiště s umělou trávou, Tenisové kurty, Volejbalové hřiště, Beach volejbal ... informace o těchto sportovištích najdete nově
nawww.sportoviste-domazlice.cz.

Plavecký bazén Plavecký bazén - Palackého 230
(sportovní bazén, wellness bazén s dvěma whirlpooly, masážními tryskami a air lehátky, relaxační bazén s tobogánem, wellness, sauna, bazén se slanou vodou, ricochet, posilovna, čtyři dráhy pro kuželky a dvě pro bowling, ubytování, restaurace)
Palackého 230, Tel.: +420 379 724 411, www.sportoviste-domazlice.cz

Přírodní koupaliště Babylonoblíbené letovisko s písečnou pláží, skokanským prknem, hřištěm pro děti
Víte, že… voda v přírodním koupališti na Babyloně prokazatelně vykazuje nezanedbatelné množství radonu, který působí kladně při léčbě pohybového aparátu člověka.

In-line brusle - úsek cyklostezky CT3 Domažlice, ulice Elišky Krásnohorské – Havlovice (3 km)

Zimní stadion
Bruslíte rádi? Využijte „volného bruslení“ na zimním stadionu v Domažlicích.
Obsazenost ledu: www.sportoviste-domazlice.cz
U Zimního stadiónu 291, Tel.: +420 379 720 012, +420 379 482 285

Lyže
Při příznivých sněhových podmínkách jsou severně od města, v okolí vrchu Baldov, připraveny lyžařské běžkařské tratě.

Ráj pro běžkaře lze najít v okolí Capartic (14 km), vrcholu Čerchova a bavorského Gibachtu. Jsou zde upravovány přeshraniční trasy různé délky i obtížnosti, pro klasické lyžování i bruslení s nástupními místy v Caparticích nebo z německého Gibachtu u Althütte. Jedná se o jediné certifikované trasy pro severské sporty v ČR. www.snehari.cz, www.karl-reitmeier.de

ZELEŇ VE MĚSTĚ

Hanův park

Dominantou parku je pomník Petra Hany, který byl purkmistrem. Zasloužil se o zmodernizování a rozšíření nemocnice, výstavbu nové radnice, knihovny i chlapecké a dívčí školy. Autorem pomníku je Alois Langenberger. Park leží poblíž ulic U Nemocnice, Sadová, Tylova a kromě klidové zóny a zeleně nabízí dětské hřiště.

Příhodův park

V parčíku poblíž pošty (ul. Msgre B. Staška ústící do náměstí Míru) stojí socha Antonína Příhody, která je raným dílem význačného sochaře Josefa Václava Myslbeka. A. Příhoda byl děkanem, mecenášem města a podporovatelem studentů, pro něž zřídil nadaci, díky které vystudoval např. MUDr. Antonín Steidl.

Steidlův park

MUDr. Antonín Steidl byl především významným evropským lékařem. Při svých cestách působil na panovnických dvorech, byl osobním lékařem ruského careviče. Po svém návratu z cest si pořídil nemovitost na Baldově, kde příležitostně léčil chudé. V Domažlicích vykonával 30 let funkci starosty, byl také poslancem. Steidlův park nalezneme u Příhodova parku, bustu vytvořil Čeněk Vosmík.

Zahrada pod Chodským hradem

Malebné zákoutí s možností posedět a nasát atmosféru hradu, kde pobývali, při svých cestách do ciziny, čeští panovníci, včetně Jana Lucemburského. Zahrada je volně přístupná od dubna do října od 8:00 hod. až do soumraku.

Jezero

Směrem na Petrovice se nachází umělá vodní nádrž nazývaná Jezero, odkud vedl umělý kanál, aby napájel vodní příkop a poháněl městské mlýny. Později zde bývala plovárna. Dnes místo slouží k vycházkám.

Tři vrby

Rybník a louky, pod Baldovským návrším, kde dříve bývalo několik rybníků napájejících severní stranu městských příkopů, jsou místem k relaxaci a procházkám.

Vodolenka

Cyklotrasa Baldov vás dovede po 1,5 km k bývalému Vorlovu mlýnu neboli Vodolence. Cestou minete oboru se zvěří a před mlýnem i malou kapličku, cesta dále pokračuje do Chrastavic.

Víte, že… v areálu VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích v Erbenově ulici se nachází Arboretum – naučná stezka, Tel.: +420 379 724 581.

BLÍZKÉ OKOLÍ

Kostelík svatého Vavřince na Veselé hoře - Vavřinečku

Zdejší místo s malým kostelíkem a výhledem na malebné Domažlice a Chodsko, pásmo Českého lesa, Šumavy i Bavorského lesa, patří k častým cílům místních i turistů. Původní kaple zde byla vystavěna v poslední čtvrti 17. století. Její patron, svatý Vavřinec, měl od města odvrátit požáry, které Domažlice často sužovaly. Stavby dokončené roku 1695 se nakonec ujala zámožná měšťanka Zuzana Veselá, na jejíž náklady byl kostel vybudován. Z této doby pochází také název Veselá hora. Tato kaple však zanikla a byla obnovena roku 1769.

V roce 2015 zde byl odhalen skleněný oltář sv. Vavřince a ambon od V. Tesařové. Každoročně v srpnu se zde koná pouť s krojovaným procesím, které stoupá starou lipovou alejí ke kostelíku. Pouť se koná o víkendu vždy po svátku sv. Vavřince (po 10.8.).

Baldov
Protějškem Vavřince je Baldovské návrší s malou barokní kapličkou Nejsvětější Trojice. Také odtud se otevírají daleké výhledy na Domažlicko, především na hraniční pásmo Českého lesa s majestátným symbolem Čerchovem – nejvyšším vrcholem Českého lesa (1042 m n. m.).

Podle pověsti právě zde, na Baldově, roku 1431 zaujala výchozí postavení vojska V. křížové výpravy před tím, než je pouhý chorál blížícího se husitského vojska donutil k bezhlavému ústupu. Na návrší vedle kaple, kam se dá dojít Sochařskou stezkou, stojí monumentální žulový pomník ve tvaru husitského kalichu, který je dílem sochaře Václava Fialy. Kalich váží 50 tun, měří 6 m je sestaven z 31 prstenců, které jsou vytvořeny ze 175 žulových segmentů. Podstavec pomníku je z r. 1931, kdy se uvažovalo o jeho vybudování, k čemuž ale došlo až v roce 2015 a 14. 8. 2015 byl pomník slavnostně odhalen. Stalo se tak tedy na den přesně po 584 letech od bitvy. Od června do září o víkendech je otevřeno občerstvení „U Kalicha“.

Sochařská stezka na Baldov

V roce 2013 vznikla v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta Sochařská stezka na Baldov. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byly inspirovány historickou událostí, která se zde odehrála před staletími.

Víte že… Naučná stezka „V Zelenovském údolí“ se nachází jihozápadním směrem od města Domažlice v Přírodním parku Zelenov. Okruh stezky má necelých 10 km. www.domazlicke-lesy.cz

Quest neboli hledačka „Putování staletími“ je zábavná hra – putování po městě. Podklady ke hře jsou k vyzvednutí v infocentru nebo si je můžete vytisknout přímo z www.idomazlice.cz.

UŽITEČNÉ KONTAKTY A INFORMACE

Městský úřad Domažlicenám. Míru 1, Tel.: 379 719 111, www.domazlice.eu

Domažlická nemocnice – Kozinova 292, Tel.: +420 379 710 310, web: www.donem.cz
Městská policie – nám. Míru 1, Tel.: 156, + 420 379 719 195, +420 727 808 374, www.mpdomazlice.cz
Záchranná služba – 155 (nebo 112)
Hasiči – 150 (nebo 112)
Policie – 158 (nebo 112)
Pošta – ulice Msgre. B. Staška 71
Městská knihovna Boženy Němcové – www.mekbn.cz

Doprava, parkování

V centru města lze parkovat pouze na placených stáních pro osobní automobily (za poplatek - všední dny 8:00 – 17:00, sobota 8:00 – 13:00, ostatní časy a sváteční dny, neděle bez poplatku), parkování zdarma je možné na parkovišti v ulici Hruškova a Chrastavická (za kostelem U Svatých). Více na webu Městské policie Domažlice: www.mpdomazlice.cz

Autobusové nádraží:ulice Poděbradova

Vlakové nádraží, půjčovna kol: ulice Masarykova, Tel.: +420 724 495 518

Vlaková stanice Domažlice-město: ulice Jiráskova

Může se hodit:

Kulturní akce, ubytování a stravování v Domažlicích: www.idomazlice.cz a www.domazlice.eu

Akce na Domažlicku a interaktivní mapa turistických cílů: www.svazekdomazlicko.cz

Městské informační centrum Domažlice

náměstí Míru 51, 344 0 1 Domažlice
Tel.: +420 379 725 852
E-mail: infocentrum@idomazlice.cz
Web: www.idomazlice.cz, www.domazlice.eu,
www.chodskeslavnosti.cz

(koncem roku je plánován přesun infocentra do nových prostor u Chodského hradu, adresa: Chodské náměstí 96)CZ032 1 203
CZ032 2 203
CZ032 3 203
CZ032 4 203
znak Domažlice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load