Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Znojmo

Město Znojmo
Obroková 1/12
Znojmo, 669 02

Telefon:+420 515 216 111
E-mail:info@muznojmo.cz
Web:www.znojmocity.cz
Bývalé královské město a hraniční pevnost na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous. Po Brnu a Olomouci třetí historické ústředí Moravy, dnes druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji. Město s nejucelenější kolekcí renesančních měšťanských domů v rámci celé České republiky. Město proslavené výrobou nakládaných okurek a pěstováním vinné révy a ovoce. Dnes Znojmo představuje jako město plné historie a město vína atraktivní destinaci v rámci nabídek cestovního ruchu, je vstupní branou do Národního parku Podyjí. Do konce roku 2002 bylo Znojmo sídlem okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 Znojmo obcí s rozšířenou působností, jejíž správní obvod zahrnuje 111 obcí a je obcí s pověřeným obecním úřadem pro 78 obcí. Město se vnitřně skládá z devíti místních částí a deseti katastrálních území. Dopravně je Znojmo napojeno silnicemi I. třídy na Prahu, Brno a Vídeň. Osobní železniční doprava je nejfrekventovanější ve směru na Vídeň, Jihlavu a Břeclav. Více na www.znojmocity.cz
 
 

Historie:

Město Znojmo patří k nejstarším městům České republiky. Na území města žil člověk již ve starším paleolitu. Nepřetržitě je pak osídleno od příchodu Slovanů na Moravu v 6.století. V 9. století byla na Hradišti založena výšinná pevnost, náležející k Velkomoravské říši. V 1. Polovině 11.století se stěhuje duchovní a správní centrum na protější ostroh, kde vzniká hrad, sídlo přemyslovského knížete a velkofarní kostel, rotunda Panny Marie, později zasvěcená sv. Kateřině. Kolem roku 1100 byl postaven původní kostel sv. Mikuláše. Nově vzniklé vsi v podhradí byly před rokem 1226 ohrazeny a králem Přemyslem Otakarem I. v uvedeném roce povýšeny na královské město.
Na jih od města, při brodu řeky Dyje, je v r. 1190 založen premonstrátský klášter.
Do nově vytyčeného města byli zváni němečtí kolonisté, svoji obec tady vytvářeli i Židé. V průběhu 13. stol přicházejí do města zástupci církevních řádů, minorité, dominikáni a klarisky. Po bitvě na Moravském poli byl ve znojemském klášteře minoritů v letech 1279-1297 dočasně pohřben český král Přemysl Otakar II. Město se dále rozvíjelo a bohatlo a díky stálé podpoře vládnoucího královského rodu mu byla udělována řada privilegií. Areál města je stále důkladněji opevňován systémem hradeb a věží. Podobu pevnosti si zachovalo do přelomu 18. a 19. století, kdy byly části hradeb zrušeny a město se začalo rozvíjet i mimo středověký půdorys.
Stavební činnost v 19. stol. ovlivnil projekt na novou zástavbu města. Byla založena okružní třída s parkovou úpravou a kruhové náměstí, z něhož paprskovitě vybíhá sedm ulic, postupně obestavěných bloky obytných domů. Historickému jádru se vyhnuly rozsáhlé demolice, neboť nová zástavba vznikla na místech starých vinic. Díky tomu se v historickém jádru dochovalo množství stavebních památek všech stavebních slohů.
K nově vzniklému Československu bylo Znojmo připojeno až po obsazení čs. vojskem 18.12. 1918. V roce 1938 bylo přičleněno k Velkoněmecké říši a po 2. světové válce se stává součástí Československa.

Více na : www.znojmocity.cz

 

Současnost:

Novodobá historie města Znojma se nese ve znamení příprav a realizací množství projektů zaměřených na modernizaci města a zkvalitnění života jeho občanů.

Centrum města Znojma je městskou památkovou rezervací, ze které postupně mizí známky bezohledného využívání bez respektu k jeho historickému charakteru a hodnotě. Náměstí, kostely a památky prošly nákladnými rekonstrukcemi, další se plánují. V posledních letech bylo  rekonstruováno  Horního náměstí, Václavského náměstí a ulice Vlkova. Revitalizací prošla též lokalita tzv. Jáma a hradební příkop v Dolním parku. Vznikl zde nádherný prostor pro konání různých kulturně společenských akcí. Na jižním svahu pod Karolíninou bránou byla nedávno  zřízena městská vinice zvaná  Rajská zahrada. Těsně za hranicí městské památkové rezervace bylo opraveno náměstí Komenského spolu s přilehlou ulicí Jana Palacha a s ulicí Studentská.

V současné době byly zahájeny práce na revitalizaci městského parku, který je  východní částí okružního parkového systému, jenž z vnější strany obepíná původní středověké  hradby města. Ve fázi projekční přípravy je rekonstrukce severní části MPR, která zahrnuje Divišovo a Jezuitské náměstí a ulice Velká Michalská, Jezuitská a Malá Michalská.

V oblasti životního prostředí byla největší investicí rekonstrukce kanalizace a výstavba regionálního odpadového centra, která znamenala výrazný posun v oblasti nakládání s odpadem. V letošním roce bude zahájena další velká investiční akce v této oblasti, a to rekonstrukce úpravny vody Znojmo.
V oblasti cestovního ruchu se město Znojmo začalo profilovat jako vhodný cíl výletů a dovolených pro rodiny s dětmi, milovníky kvalitního vína, turistiky a cykloturistiky, je výchozím bodem k návštěvě Národního parku Podyjí.
Otevřením hranic začalo město úzce spolupracovat s obcemi na rakouské straně. V dnešní době již běží několik společných mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a hospodářský rozvoj regionu.

Do budoucna je pro město důležité řešit dopravní napojení směrem na Brno a vybudování obchvatu města. Zatímco z Vídně vede do Znojma plně elektrifikovaná trať, do Brna žádné přímé železniční spojení neexistuje. Silniční napojení zase čeká na rekonstrukci. Několik let se buduje městský obchvat, který by měl městu ulevit od tranzitních automobilů. Jeho další výstavbu ale blokují dlouhé soudní spory s několika majiteli předmětných pozemků.
Stejně jako ostatní větší města, i Znojmo se potýká s nárůstem počtu automobilů a nedostatkem parkovacích míst. Systém by měl zefektivnit nový parkovací systém.

Více na : www.znojmocity.cz

 

Příslušné NPÚ:

Národní památkový ústav, územní odborné  pracoviště  v Brně

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky
Sdružení měst a obcí jižní Moravy

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Svazek obcí Národního parku Podyjí

Svazek znojemských vinařských  obcí  „Daníž“

Spolek INTERKOM Hollabrunn-Retz-Znojmo

Partnerství o.p.s.

 

Nejvýznamnější památky ve městě

1. Městská památková rezervace

Historické jádro města Znojma je vynikajícím urbanistickým souborem, který dokládá rozvoj sídlištní aglomerace již od 11. století a v historicky i esteticky mimořádně působivém prostředí uchovává architektonicky významné soubory monumentálních budov měšťanských domů, církevních staveb i souvislá pásma hradeb městského opevnění. Historické jádro města Znojma bylo výnosem MK ČR dne 21. 12. 1987 prohlášeno městskoupamátkovou rezervací. Město Znojmo, ve snaze sjednocení postupu při stavebních činnostech a pro uchování kulturně historických a urbanisticko- architektonických hodnot,  vydalo v roce 2007 Pokyny  pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové rezervace. http://www.znojmocity.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=19341&id_ktg=1149&p1=4894

2. Rotunda sv. Kateřiny

Románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny je unikátní památkou přemyslovského knížecího hradu, jedním ze symbolů české státnosti. Ve 12. století byla vyzdobena nástěnnými malbami, které představují biblické výjevy, jenž jsou doplněny o ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2579&p1=4894

3. Znojemský hrad

Znojemský hrad - původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat a pevnost strážící jižní hranici českých zemí. Hrad byl postaven v 1. polovině 11. století na skalním ostrohu nad řekou Dyjí. Na jeho základech v 18. století vybudovali pánové z Deblína barokní zámek. Deblínský zámek na hrad navázal pouze v půdorysu severního a východního traktu. Na místě jižního a západního křídla někdejšího hradu vzniklo prostorné nádvoří ve stylu čestného dvora. Vstupní oválný sál zámku, tzv. Sál předků, upoutá nástropní freskovou galerií rakouských Habsburků. Zámek dnes slouží jako muzeum. http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2830&p1=4894

4. Chrám sv. Mikuláše

Chrám  byl dostavěn v pol. 15. stol. jako mohutné síňové trojlodí. Byl vybudován na románských základech. Dnešní siluetu kostela doplňuje novogotická věž za oknem presbytáře. Z původního vybavení kostela se dochovalo kamenné pastoforium. Z barokního zařízení je nejhodnotnější kazatelna ve tvaru zeměkoule od sochaře Josefa Winterhaldera.http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2580&p1=4894

5. Kaple sv. Václava

Byla postavena před rokem 1521 při městské hradbě v koutu hřbitova u chrámu sv. Mikuláše, v těsné blízkosti pozdně románského karneru (hřbitovní kaple s kostnicí v podzemí). Svůj název kaple dostala od gotické plastiky sv. Václava na vstupním průčelí. Horní kaple, zasvěcená sv. Anně a sv. Kateřině, se pyšní překrásnou pozdně gotickou krouženou klenbou, jedinou svého druhu na Moravě. Dolní kaple, zasvěcená sv. Martinovi, je vzhledem k mohutnosti své architektury patrně staršího data. V 19. století užívala horní kapli evangelická církev, v 2. polovině 20. století pak církev pravoslavná. V současnosti je kaple místem uměleckých výstav a koncertů.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2598&p1=4894

6. Radniční věž

Radniční věž je ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, nejkrásnější ukázka znojemské pozdní gotiky. Na objednávku zdejších konšelů byla postavena v letech 1445 - 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. Výška věže i s kopulí je 79,88 m, výška zdiva 68,60 m. Stavba je zbudována na skále a její základy jsou až 3 m hluboké. Z ochozů věže bylo možno udržovat výborný přehled o dění v celém městě a jeho širokém okolí. Věž tehdy fungovala jako ústřední nervový bod organismu městského opevnění Znojma. Byla nepostradatelnou hláskou, odkud bylo možné spatřit jakýkoli pohyb nepřítele v okolí města..

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2831&p1=4894 

7. Vlkova věž

Vlkova věž je postavena v gotickém slohu. Vznikla pravděpodobně ve 14. století a je posledním zbytkem původního opevnění z doby krále Přemysla Otakara I. Věž je vysoká 32 m. Tato nejlépe dochovaná a také nejmohutnější hranolová věž gotického opevnění byla součástí fortifikačního systému Dolní brány.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2835&p1=4894 

8. Loucký klášter

Klášter byl založen knížetem Konrádem Otou v roce 1190. Nejstarší dochovanou částí kláštera je torzo pozdně románského rajského dvora. V roce 1748 byla započata výstavba barokního konventu pod vedením architekta Pilgrama. Po jeho smrti ve stavbě pokračoval architekt Hillebrand. Nejpozoruhodnějším prostorem kláštera se stal knihovní sál v jižním křídle s interiérovým vybavením, které můžeme nyní obdivovat v premonstrátském klášteře na Strahově. V roce 1784 byl Loucký klášter císařem Josefem II. zrušen. Barokní přestavba tak zůstala ze 2/3 nedokončena. Do roku 1990 areál využívalo vojsko.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2603&p1=4894

9. Městské divadlo

Městské divadlo bylo postaveno v letech 1899-1900 podle projektu vídeňského architekta Alexandra Grafa. Pseudorenesanční budova divadla byla po všech stránkách chloubou nového Znojma. Architekt Graf použil při koncipování exteriéru některých vzhledových prvků Jubilejního městského divadla ve Vídni, které též projektoval. Pseudorokokový interiér vyniká bohatou štukovou výzdobou stěn, stropů a balkónů. Překrásná malovaná opona s ústředním tématem "U pramene poezie" je dílem Vídeňanů Schalluda a Franka. Divadlo bylo od počátku vybaveno klimatizací, telefonem a elektrickým osvětlením.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2854&p1=4894

10. Znojemské podzemí

Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. až 15. století propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů. Jeho smyslem byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a před rabováním cizími vojsky. Prostory byly odvětrány a bylo možné zde rozdělat oheň. V případě, že by do labyrintu pronikl nepřítel, hrozilo mu nebezpečí v podobě kluzkých přechodů a propadel. Délka podzemních chodeb je 26,5 km. V některých místech jsou až 4 patra nad sebou v max. hloubce 15 m pod úrovní terénu.

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=2833&p1=4894

 

Osobnosti

Prokop Diviš

* 26. 03. 1698 Helekovice † 21. 12. 1765 Znojmo

farář, vynálezce bleskosvodu a hudebního nástroje

Vlastním jménem Václav Divíšek se narodil v Helekovicích u Žamberka. Přičiněním svého rodáka, rektora školy ve Znojmě, zde v roce 1716 započal svá studia, zaopatřen premonstrátským klášterem v Louce u Znojma. V roce 1733 se stal podpřevorem kláštera a od roku 1736 poprvé převzal správu farnosti v Příměticích u Znojma, kde s  přestávkou, kdy byl jmenován převorem Louckého kláštera, setrval téměř 30 let. Sestavil skříňkový hudební nástroj Denis´or (Zlatý Diviš) s pedálem a vysouvací klaviaturou. Měl 790 kovových strun, vydávajících zvuky harf, louten, klavírů, lesních rohů, měl hluboký hlas i hlas lidský. Prokop Diviš je právem řazen k průkopníkům elektroléčby. Vrcholem badatelské činnosti Prokopa Diviše se stal vynález bleskosvodu, který dal vztyčit na farské zahradě v Příměticích 15. června 1754. Jeho bleskosvod splňoval základní požadavek, byl uzemněn. Konstrukci však byla přisuzována těžkopádnost a náročnost. Ve světě se prosadil jednodušší Franklinův typ.

Klement Maria Hofbauer

* 26.12.1751 Tasovice † 15. 3.1820 Vídeň

řeholník, poustevník, kněz

Jeho otec původním jménem Pavel Dvořák byl české a matka  německé národnosti. Rodina užívala německý ekvivalent jména Dvořák, Hofbauer. Učil se nejdříve pekařem ve Znojmě v domě na Václavském náměstí č. 3. S podporou opata Louckého kláštera  Lamberta ukončuje středoškolská studia. Roku 1780 odchází do Vídně a studuje zde teologii na univerzitě. V Itálii mu kongregace redemptoristů umožnila studia  ukončit. Z podnětu pozdějšího papeže Pia XII. přijal jméno Klemens. Roku 1785 je v Altari vysvěcen za kněze a stává se členem řádu redemptoristů. Posláním se mu stává povznést duchovní život v Rakousku, čemuž  však nepřály tehdejší poměry. Na pozvání polského krále odjíždí do Varšavy. Spolu s řádovými bratry zakládá školu pro chudé děti, dívčí ústav ručních prací a sirotčinec, založil i knihtiskárnu. V roce 1808 je řád redemptoristů francouzskými vojáky vyhnán. Hofbauer se vrací do Vídně, kde působí jako rektor církevní školy a jeho odvážná kázání mu vynesou označení Apoštol z Vídně.

Jiří Jaroš

* 16. 01. 1896 Valašské Meziříčí † 06. 04. 1943 Stuttgart

generál, redaktor

Po ukončení Vysoké školy válečné v Praze byl jmenován důstojníkem generálního štábu. Od začátku roku 1934 sloužil na maďarsko-slovenských hranicích,  30. září 1936 přešel do Znojma jako prozatímní velitel 24. pěšího pluku. Po  pobytu na demarkační čáře na Oslavansku a Jaroměřicku umístil Jaroš své velitelství i prapor v Moravských Budějovicích, kde pobýval i v době vyhlášení protektorátu Čechy a Morava,  kdy byl 24. pluk rozpuštěn. I když byla pohraniční území vydána Hitlerovi, odmítal se  Jaroš smířit  s pokořující situací. Začal s  kolegy tvořit tajnou odbojovou organizaci skládající se z vojáků a z důstojníků. Jaroš začlenil svou skupinu do vojenské odbojové organizace Obrana národa  a  převzal část jihozápadní Moravy. V roce 1939 bylo moravské ústředí prozrazeno. Dne 1. prosince zatklo brněnské gestapo i  Jaroše. Po vyšetřování v Brně byl Jaroš se svými spolupracovníky převezen do polské  věznice ve Vratislavi. Šest vedoucích členů skupiny, včetně Jaroše, bylo koncem listopadu odvezeno k Lidovému soudu ve Stuttgartu. Jaroš byl odsouzen k trestu smrti.

Stanislav Marák

* 13. 11. 1873 Příbor † 5. 10 1937 Znojmo 

pedagog, básník, redaktor, spisovatel, překladatel

Od roku 1914 působil jako okresní školní inspektor na  znojemském okrese. Po vyhlášení samostatnosti ČSR se ujal organizace českého školství jak ve Znojmě, tak v obcích znojemského, vranovského i jaroslavického okresu.Za tři roku se mu v nich podařilo založit na čtyřicet menšinových škol. V roce 1923 začal jeho zásluhou vycházet sborník Od Horácka k Podyjí, sám se zabýval jeho redakcí. V roce 1921 byl senátorem Národního shromáždění za stranu sociálně demokratickou, od roku 1925 byl členem městské rady ve Znojmě za stranu národně socialistickou, předsedou místního školního výboru. V roce 1922 realizoval návrh náčelníka Sokola J. Kopala a zřídil v tehdejším Dělnickém domě český vzdělávací spolek kino Vesmír, jehož provoz vydělal v následujících dvou letech finanční prostředky na zahájení stavby sokolovny. Aktivně se věnoval i hudbě. Byl členem pěveckého kroužku Besedy Znojemské, později i jednoty Vítězslav Novák.

Josef Mareš

* 17.10.1885 Vídeň † 12.4.1945 Terezín

právník, politik

Měl se stát bednářem, ale po matčině rozhodnutí odchází na německé gymnázium ve Znojmě. Později promoval na Karlově univerzitě. Byl činný ve spolkovém životě, stal se členem Matice znojemské a místního sokola. První světovou válku prožil  na balkánské frontě. Po lehkém zranění se už na frontu nevrátil. Stál u zrodu ustaveného národního výboru, v němž zastupoval sociálně demokratickou stranu. Dne 23. června 1920 byl zvolen prvním českým starostou města Znojma. I v dalších dvou obdobích starostování prosazoval národnostní politiku a svoji znalost německého jazyka uplatňoval na poli česko-německých vztahů. V roce 1938 odešel do Brna a do Jihlavy, kde vykonával advokátní činnost. S rodinou se přestěhoval do Heraldic. Byl sledován a třikrát zatčen gestapem, v roce 1944 byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně, kde 12. dubna 1945 zemřel.

 

 

Johan Gregor Mendel

* 22. 07. 1822 Hynčice † 06. 01. 1884 Brno

přírodovědec, genetik

Během studia na Filozofické fakultě v Olomouci se živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor.

V letech 1849-1850 působil jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě. V 28 letech  se přihlásil k učitelským zkouškám na univerzitě ve Vídni, které nesložil, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V roce 1853 ukončil studium matematiky, chemie, botaniky, zoologie na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky .Po návratu do Brna se v letech 1856 – 1863 věnoval křížení hrachu a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendlovy zákony dědičnosti. Své pokusy na rostlinách J. G. Mendel  publikoval v práci „Pokusy s rostlinnými hybridy“.

Josef  Rudolecký

* 20. 12. 1880 Tuřany u Brna † 15. 1. 1963 Znojmo 

kněz, redaktor

I když působil na německé faře kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, věnoval  zbylý čas národnímu obrozování českého obyvatelstva. Stal se členem Řemeslnické jednoty a od roku 1906 se stává předsedou Spolku katolických tovaryšů, jednatelem Českého hospodářského spolku a  pomáhá při vzniku první hospodářské školy ve Znojmě. V roce 1909 založil  katolický list „Ochrana", který sám  po dobu 18 let řídil a vtiskl mu národní tvář. Jeho kázání v českém jazyce posilovalo české sebevědomí ve městě. I z tohoto důvodu se stal pro německou radnici města nepřijatelným. Snaha o  jeho přeložení došla naplnění v prosinci 1910, kdy musí odejít do  Únanova. Tam se zapojil všestranně  do činností za povznesení venkova. Z vlastních prostředků buduje v roce 1912 v Únanově tělocvičnu a zakládá první organizaci spolku „Orel" v kraji. Organizace Omladina a Orel posléze zakládá v celém znojemském kraji a stává se jejich předsedou. Největším podnikem, který  založil, byl spolek „zádruha". Ta vznikla na počátku roku 1918 v Horních Dunajovicích a poté byla přestěhována do Znojma, na dnešní nám. Svobody,  její součástí bylo silo, které i zásluhou Rudoleckého, jako jediné zásobovalo obyvatelstvo v době první světové války. Na jejím sklonku se stal organizátorem tábora českého lidu v Únavově. Po válce se stává členem Národního výboru a je zvolen  místopředsedou.  Po připojení Znojma k ČSR 16. 12. 1918 se zúčastnil slavnostního předání radnice města v nově jmenované česko-německé správní komisi, 22. prosince  1918 slouží u sv. Mikuláše slavnostní mši usmíření mezi Čechy a Němci ve městě. V době druhé světové války působil v odbojové organizaci generála Luži. V roce 1945 se Josef Rudolecký vrátil zpět do Znojma na faru kostela sv. Mikuláše. Účastnil se rovněž práce Národního výboru ve městě. Po únoru 1948, jakožto lidovec odmítající nové změny ve společnosti, byl donucen tento úřad opustit. V 50. letech je  pod kontrolu STB a následně je nucen s aktivní duchovní činností  skončit.

Charles Sealsfield

* 3.3.1793 Popice u Znojma † 26.5.1864 Solothurn

 romanopisec, publicista a amerikanista

Narodil se jako Karl Postl v Popicích u Znojma. Působil sedm let v úřadu sekretáře velmistra rádu Křížovníků s červenou hvězdou v Praze. Roku 1823 zmizel beze stopy během léčebného pobytu v Karlových Varech. Jméno K.  Postl se za jeho života již neobjevilo. Na podzim 1823 přistál u břehů Louisiany v Novém světě. Do Evropy se vrátil roku 1826, ale již další rok do Ameriky odjel podruhé (1827 – 30), třetí americký pobyt absolvoval v polovině 30.let, naposledy v USA pobýval 1853 – 58. Zemřel ve Švýcarsku, kde se již dříve usadil, jako Charles Sealsfield. Podle závěti byl identifikován se zmizelým Karlem Postlem. Byl žákem Bernarda Bolzana, stoupencem bonapartistických sil, kritikem metternichovského systému. Náleží mu významné místo mezi kronikáři jižních oblastí řeky Mississippi, USA a Mexika. Proslul jako výjimečný reprezentant německé literatury z českých zemí čtený jak v Americe, tak v Evropě; byl označován za největší literární záhadu 19. století (der groβe Unbekannte). Úspěch a obliba jeho povídek a románů, jakož i publicistiky,  byly dány atraktivitou tématu, vyprávěčským uměním a především věrohodností sdělovaného. Stal se zprostředkovatelem obecně kulturních, hospodářských, společenských, politických a etnografických informací o  USA a Mexiku v Evropě. Nejvíce překládané jsou: Tokeach aneb Bílá růže, Rakousko jaké je, Kniha o kajutě a Život v Texasu.

Jan Vlk

* 08. 07. 1822 Telč † 31. 07. 1926 Lesná

právník, národní buditel

Spoluzakladatel a jednatel prvního českého politického spolku na Moravě, Lípy slovanské. Skládal vlastenecké písně, byl výborným tenoristou, stal se divadelním ochotníkem. Byl jmenován c.k. notářem ve Znojmě. V roce 1871 dal  impuls k uspořádání tábora lidu, který proběhl 17. září v Jevišovicích. Češi ze Znojemska se dožadovali zabezpečení svých národnostních práv, poprvé byla veřejně zpívána píseň Kde domov můj. Jan Vlk se stal mluvčím Čechů ve Znojmě. V roce 1870 založil první český spolek ve Znojmě, Besedu a stal se jejím prvním předsedou. Inicioval založení českého peněžního ústavu ve Znojmě. Byl jmenován čestným členem Řemeslnického spolku, byl dlouholetým předsedou Matice školské, později Ústřední matice školské a členem Sokola. Mimo milostné poezie se zabýval především verši vlasteneckými. Je autorem písně Přijde jaro přijde. Je pohřben ve znojemském hřbitově.

pohled z Kraví hory
městské divadlo
rotunda sv  Kateřiny
hradební příkop
historické jádro Znojma
náměstí Komenského
radniční věž
znojemské podzemí
adrenalinové podzemí
pohádkové podzemí
Bazilika Panny Marie a sv Václava v Louce
Bazilika sv. Václava -  interiér
dominikánský kostel Povýšení sv.  Kříže
Jezuitské gymnázium
Kostel sv.  Jana Křtitele -  Masarykovo náměstí
Kostel sv. Rostislava -  nám O. Chlupa
kostel sv.  Mikuláše
kostel sv. Mikuláše -  interiér
patrová kaple sv. Václava
kostel  sv. Mikuláše -  pohled z Hradiště
Mariánský sloup - Masarykovo náměstí
památník Prokopa Diviše Přímětice
Premonstrátský klášter v Louce
Znojemské historické vinobraní
Znojemské historické vinobraní
Slavnosti okurek
Slavnosti okurek
náměstí Komenského
Městský park - střední část
Staré Město - Jáma
Vlkova věž
znak města Znojma
vlajka města Znojma
logo města Znojma
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load