Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Strážnice

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
Strážnice, 696 62

Telefon:+420 518 306 011
+420 725 772 759
E-mail:podatelna@straznice-mesto.cz
infocentrum@straznice-mesto.cz
Web:www.straznice-mesto.cz
Starobylé město s mnoha památkami (např. zámek, brány, věž, mlýn, synagoga, kostely), návštěvnickými cíli (přístav na Baťově kanále, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen, Městské muzeum Strážnice), sportovním areálem a relaxační zónou v Kostelní ulici. Návštěvníkům nabízí celoročně bohatý kulturní program a soubor služeb (Turistické informační centrum, ubytovací a stravovací kapacity, vinotéky). Městem prochází mezinárodní dálkové cyklotrasy a množství naučných stezek, které spolu s přírodním bohatstvím Strážnického Pomoraví a Bílých Karpat nabízí turistům skvělé zážitky.
 
 

Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z roku 1302, množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého státu v době vlády Přemysla Otakara II v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i vodní hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

Strážnice byla původně královským majetkem, na počátku 14. století získal toto město významný moravský rod pánů z Kravař. O velký rozmach města se zasloužil moravský zemský hejtman Petr Strážnický z Kravař, který postupně rozšiřoval strážnické panství a stal se rovněž zakladatelem nové vesnice poblíž Strážnice, která po něm získala pojmenování - Petrov. Zasloužil se také o rozvoj vinařství v roce 1417 vydáním tzv. horenského práva. V době husitství se páni z Kravař na Strážnici přiklonili na stranu Husa. Za vlády posledního mužského potomka rodu Jiřího z Kravař došlo k nebývalému stavebnímu rozvoji města, značně poničeného z období husitských válek. Bylo založeno strážnické Nové město, opevněné vodním příkopem a hliněným valem s vestavěnými kamennými branami, postaven kostel sv. Martina, který byl později stavebně upravován a má dodnes patrné gotické prvky, a došlo také k dokončení přestavby hradu. V roce 1458 se stal strážnický hrad svědkem setkání Jiřího z Poděbrad s uherskými stavy, kterým byl vydán zajatý Matyáš Korvín.

Na počátku 16. století zakoupili město Žerotínové, další z předních moravských rodů. V době jejich vlády prožívala Strážnici dobu svého největšího rozmachu. Za Jana III ze Žerotína bylo město obklopeno valem s dřevěnou palisádou a vestavěnými malými baštami, hlavní přístupové cesty byly chráněny mohutnými branami s polokruhovými baštami, schopnými odolávat i zbraním těžšího kalibru. Nové opevnění spojilo dohromady všechny tři části města Nové město, Staré město i Předměstí. Starý vodní hrad byl přestavěn do podoby renesančního zámku s vnitřními arkádami.

Žerotínové podporovali ve městě bratrské školství, v roce 1579 upravili školu, rozdělenou na dvě oddělení - nižší a vyšší. V letech 1604-1605 navštěvoval vyšší bratrskou školu Jan Amos Komenský, který zde bydlel u své tety. Ve Strážnici se Komenský seznámil s Mikulášem Drabíkem, českobratrským kazatelem proslaveným později svými proroctvími o zkáze habsburského rodu. Na počátku 17. století se Strážnice řadila se svými 4 500 tisící obyvateli a zhruba 700 sty domy k nejvýznamnějším moravským městům.

Povstání v Uhrách v roce 1605 a vpád Štěpána Bočkaje na Moravu znamenal pro Strážnici obrovské nebezpečí, v květnu 1605 bylo město vypáleno a mnoho lidí pobito, či odvedeno do zajetí. K nové obnově města docházelo se značnými těžkostmi a události spojené s třicetiletou válkou znamenaly opět ničení a pustošení celého Strážnicka. K tomu se přidal i náboženský útisk, spojený s velkým množstvím vystěhovaného obyvatelstva. Poslední nekatolický majitel Strážnice Jan Jetřich ze Žerotína odešel ze zadluženého panství do uherské Skalice.

Město a panství zakoupil v roce 1628 jeden z vítězných velitelů Bitvy na Bílé Hoře císařský plukovník František z Magni, jehož rod pocházel z Itálie. S příchodem Františka z Magni začala plánovaná katolizace města. V roce 1633 povolal do Strážnice italské piaristy, kteří zde zahájili vyučování a postupně získávali pro svou víru strážnické obyvatelstvo. Poničené město se jen pomalu vzpamatovávalo z útrap třicetileté války, krajinou se potulovali skupiny propuštěných vojáků, kteří loupili a vraždili obyvatelstvo, a navíc v roce 1652 vyhořela podstatná část města, po té co bylo zapáleno najatými žháři. Strážnici stíhala v té době jedna pohroma za druhou, v roce 1680 se z Uher rozšířila morová epidemie, o tři roky později byla přepadena uherskými povstalci, stejně jako na počátku 18 století. Tyto události způsobily všeobecný úpadek panství a město rychle ztrácelo na svém dřívějším významu.Další série požárů v 1 polovině 18 století značně zpomalovaly obnovu Strážnice. Přesto se právě z této doby zachovala celá řada zajímavých architektonických památek. Došlo k obnově radnice, panského dvora i mnoha měšťanských domů. Strážničtí piaristé vybudovali okolo poloviny 18 st. barokní chrám Panny Marie s klášterní kolejí, později také gymnázium. Za správy Františka Antonína Magnise v první pol. 19. století byl upraven zámecký park se zahradou, došlo rovněž k založení skleníků pro pěstování jižních rostlin. V roce 1824 byl před zámkem postaven přes Moravu řetězový most.

Oživení národního hnutí ve 2 polovině 19. století znamenalo postupnou přeměnu německy orientovaného města na kulturní centrum strážnického regionu. Vznikaly české spolky, došlo k otevření české měšťanské školy a v roce 1897 ke zřízené českého gymnázia. Rozvoj školství pokračuje do současných dnů, kdy je zde kromě mateřské a dvou základních škol, základní umělecké školy a gymnázia také několik dalších středních škol a odloučené pracoviště školy vysoké.

V současné době se rozvoj města vzhledem k zániku všech továren zaměřuje na cestovní ruch. Je udržována památková zóna, byla téměř dokončena oprava zámku, provádí se revitalizace zeleně, chodníků a rozrůstá se zástavba formou rodinných domů. K důležitým cílům patří dobudování cyklotras a důstojného přístaviště na Baťově kanále. Budují se naučné stezky, např. Vinohrady, Úprkova, Oskerušová. Také poutní cyrilometodějská stezka bude začleněna do systému evropských poutních stezek. Je zde množství ubytovacích a stravovacích zařízení, pod věží vznikla relaxační zóna s fontánou, cukrárnou a zahradou pro děti. Je možno strávit příjemné chvíle v místních vinotékách či pivnicích. Město Strážnice se tak během staletí přebudovalo ze strážního města na ochranu před nepřátelskými vpády na oblíbenou turistickou destinaci s bohatým kulturně společenským životem.  

http://www.straznice-mesto.czDSC 0212
Znak města Straznice
Vlajka města Strážnice
Radnice
Městské muzeum Strážnice
Bílá věž
Kostel Panny Marie
Kostel sv. Martina
Mlýn
Zámek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load