Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Předhradí

Obec Předhradí
kap. Svatoně 80
Předhradí, 539 74

Telefon:+420 469 350 406
+420 469 350 406
E-mail:predhradi@seznam.cz
predhradi@seznam.cz
Web:www.predhradi.cz/
www.predhradi.cz/
 
 

Předhradí se nachází na předhůří Železných hor a Žďárských vrchů právě v místech přechodu těchto pohoří. Obec je přiřazována k Železným horám, je situována 3 km JV od města Skutče. Nadmořská výška obce 420 m. Územím protéka řeka Krounka součást Přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky.


Obec v minulosti plnila roli hospodářského zázemí úřadů Velkostatku Rychmburk - Chroustovice - Košumberk.

V roce 1945 dnešní obec Předhradí nesla statut městyse a název Rychmburk, který se shodoval z pojmenováním hradu. Stejně jako tomu bylo v případě jiných obcí došlo k nahrazení obecního úřadu národním výborem.

Rok 1949 pro městys znamenal přechod z působnosti Okresního národního výboru (okresního úřadu) ve Vysokém Mýtě do působnosti nově vzniklého Okresního národního výboru v Hlinsku a Krajského úřadu v Pardubicích.Roku 1949 rovněž došlo k ukončení činnosti velkostatku.

V roce 1950 bylo státními úřady rozhodnuto o přejmenování městyse na Předhradí a o ponechání názvu Rychmburk pouze pro hrad.

Rok 1953 je rokem kdy obec stejně jako další obce na území republiky ztratila formální právo užívat titul městys, který představitelé obce nepoužívali již od roku 1945. Obec tak měla pouze místní národní výbor nejnižšího stupně. K zániku titulu městys právní cestou nedošlo po celou dobu trvání vlády komunistické strany.

Ve správním vývoji obce představuje důležitou roli rok 1960 kdy došlo k zániku okresního národního výboru Hlinsko v Čechách a Krajského národního výboru Pardubice. Na jejich místo nastoupily okres Chrudim a Východočeský národní výbor Hradec Králové.

Zásadním zlomem ve správním vývoji obce je rok 1986 kdy Předhradí spolu s osadou Dolívka přešlo pod pravomoc nedalekého města Skuteč.

V roce 1990 došlo v souladu s demokratizací společností k rozluce Předhradí a Skutče. Předhradí se tak opět stalo samostatnou obcí s osadou Dolívka. Tento stav je platný dosud.

V roce 2003 došlo k zániku okresu Chrudim a jeho nahrazení Krajským úřadem v Pardubicích a pověřenou obcí Chrudim.

Na základě zákona o obcích z roku 2006 se pak Předhradí dostalo do situace kdy má právní nárok na restituci titulu městys.

Historie:

Osídlení v době prehistorické bylo velmi sporadické, jak dokládají archeologické nálezy v okolí.Ve středověku rozsáhlá oblast pozdějšího rychmburského panství byla rovněž z větší části neosídlená a do konce 13. století patřila králi a byla pravděpodobně spravována ze skutečského hradu. Až od roku 1290 patřila ke svojanovskému panství Záviše z Falkenštejna, po jeho smrti patřila opět králi. Jan Lucemburský přenechal Skutečsko Tasovi z Mrdic, který vybudoval středisko svého panství – hrad Rychmburk, písemně doloženo k roku 1325, kdy je jako majitel Rychmburku uváděn Tas z Rychmburku a Heřman z Mrdic. Od roku 1349 byl hrad s panstvím v majetkuBeneše z Vartenberka. Po jeho smrti bratři zesnulého věnovali Rychmburk pražským johanitům, ale již v roce 1361 přechází panství s hradem do majetku panů z Pardubic, z nichž nejznámější je Smil Flaška z Pardubic. Hrad byl v roce 1425 dobyt husity. Pak se do roku 1500 vystřídalo několik majitelů. Za Jindřicha Šťastného z Valdštejna byl hrad přestavován a vybudovány hradby se třemi baštami. V letech 1558-1714 byl Rychmburk majetkem Berků z Dubé. Sňatkem pak přechází panství do majetku Kinských (1718 – 1823). Po nich se stal vlastnictvím rodu Thurm-Taxisů, který ho vlastnil až do roku 1945. Dnes je hrad v majetku státu a je využíván jako sociální zařízení.
Vývoj obce je spjatý s hradem Rychmburk s opevněným předhradím. V roce 1654 tvořilo městečko pouze 14 domů, což svědčí o jeho malém rozsahu. Od poloviny 18. století začíná zástavba mimo hradby městečka. Byl vystavěn pivovar, kostel, fara, správní a hospodářské budovy a obytné domy. Významnou stavbou se stal v 18. století tzv. panský dvůr pro úředníky panství. Kolem roku 1800 založil Filip Kinský panskou zahradu, která navazovala na panský dvůr, v jehož části byl vybudován lihovar. Malotřídní škola byla založena v 18. století. Byla postavena patrová budova, dnes sídlo mateřské školy. Ve dvacátých létech minulého století, zde byla i živnostenská pokračovací škola. Spolkový život v obci byl velmi bohatý. Byl zde ochotnický spolek, sbor dobrovolných hasičů, tělocvičné spolky Sokol a Orel. V současné době v obci pracuje obnovený Spolek divadelních ochotníků Heyduk, který obnovil tradice velikonoc, masopustu, organizuje výstavy a další společenské kulturní akce.
Obec si uvědomuje svébytné hodnoty venkova a proto se nadálé ve všech oblastech podílí na jeho zdravém vývoji.

Současnost:

Po sametové revoluci se obec začala dynamicky rozvíjet. V roce 1996 se přihlásila k Programu regenerace památkové zóny .Využila financování z více zdrojů, především grantů Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje na opravu památek i na celkový rozvoj obce. K nejvýznamnějším realizovaným akcím patří obnova Panské zahrady včetně oprav zdí a vstupní brány, oprava fasády kostela Panny Marie Sedmibolestné, oprava věže kostela včetně nové krytiny, oprava Panského domu čp. 35 včetně fasády a střechy, rekonstrukce busty Filipa Kinského v Panské zahradě, oprava sousoší Kalvárie, oprava povrchu náměstí Smila Flašky z Pardubic, oprava brány do Panského dvora včetně restaurování erbů.
V roce 2001 byla obec plně zplynofikována. Za pomoci dotace byl vybudován víceúčelový pavilón v Panské zahradě se dvěma bytovými jednotkami. Objekt je využíván ke schůzím, školením, plesům, výstavám, hudebním produkcím, k činnosti jednotlivých spolků i ke komerčním účelům. S využitím dotace MMR byla provedena výstavba 7 dvojdomků za Sklenářkou. Postupně se opravují komunikace, chodníky, rozšířilo se veřejné osvětlení a upravila obecní prostranství. Obyvatelé si uvědomují svébytné hodnoty venkova a podíleli se všemi silami na jeho zdravém vývoji, což je v obci vidět na každém kroku. Za tyto zásluhy získala v roce 1998 mimořádné ocenění v soutěži Vesnice roku.
Obec má solidní občanskou vybavenost. Je zde mateřská škola, knihovna, pošta, 2 restaurační zařízení a 2 smíšené prodejny. Je zde rozšířená zemědělská výroba. Pracovní příležitosti tu najdou i lidé z okolí v Domově na hradě Rychmburk. Posláním domova je zajistit základní životní potřeby a ošetřovatelskou péči dlouhodobě duševně nemocným lidem, kteří potřebují ubytování, pomoc s léčbou a s péči o vlastní osobu.
V obci působí spolek dobrovolných hasičů, který pořádá různé společenské akce a pomáhá místním občanům při živelných pohromách. Aktivní je i spolek Český svaz žen, který uskutečňuje výstavy, plesy, besedy a různé soutěže pro děti. Kulturní život zpestřuje i Divadelní ochotnický spolek Heyduk, který obnovil v obci tradice slavení velikonoc, masopustu, organizuje výstavy,společensko kulturní akce, soutěže pro děti i koncerty.
Společenskou událostí je tradiční setkání rodáků z Rychmburku a Předhradí. První setkání bylo v roce 1995, které bylo spojeno i s oslavou 50 let od založení místní mateřské školy. Setkání se opakuje vždy po 5 letech.
V současné době jsou prioritou investiční akce, výstavba nové autobusové čekárny a příprava projektu na výstavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Skutečsko-Ležáky – od roku 2007 

Bez názvu
Bez názvu1
Bez názvu3
Bez názvu2
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load