Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Prachatice

Město Prachatice
Velké náměstí 3
Prachatice, 383 01

Telefon:+420 388 607 111
E-mail:e-podatelna@mupt.cz
Web:www.prachatice.eu
Okresní město Prachatice leží v Jihočeském kraji. Prachatice mají dochované středověké historické jádro obklopené následnou novodobou výstavbou, zejm. bytovou, nicméně rovněž také občanskou vybaveností a výrobními stavbami. Prachatice jsou držitelem titulu Historické město roku 2002.
 
 

Město Prachatice leží v jihozápadní příhraniční části České republiky v Jihočeském kraji a okrese Prachatice. Zeměpisná poloha města je 48°58'40'' severní šířky a 14°00'46'' východní délky. Tvoří jej 8 katastrálních území (Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla) o celkové výměře 3891 ha.

Město Prachatice on Vimeo.

Spolu s nejbližším okolím náleží z geomorfologického hlediska do Šumavské soustavy, podsoustavy Šumavské hornatiny, celku Šumavského podhůří, podcelku Prachatické hornatiny a okrsku Libínské hornatiny. Průměrná nadmořská výška činí 561 m, nejvyšším bodem je hora Libín (1095,5 m n.m.) nacházející se jižně u města, nejnižším místem pak údolní niva pod Starými Prachaticemi (495 m n.m.), kterou protéká Bělečský (též Živný) potok přitékající od jihovýchodu a pokračující severovýchodním směrem. Území patří do povodí řeky Blanice a dílčího povodí Bělečského potoka. Široká, k severovýchodu klesající kotlina prachatického krajinného rámce je ověnčená svahy Dubového vrchu a Výrovce na západě a pásma Nebahova na východě. Jižnímu horizontu pak vévodí horský hřeben Libína.

Prachatice jsou od roku 1960 okresním městem a současně od roku 2003 obcí s rozšířenou působností.

Historie:

O městu Prachatice hovoříme v souvislosti se středověkou obchodní cestou zvanou "Zlatá stezka", spojující Čechy s Bavorskem. Stezka získala neobyčejný význam díky obchodu s bavorskou solí, dopravovanou soumary z Pasova do Prachatic.
Již v době začínajícího obchodu na stezce existovala osada (nyní Staré Prachatice), založená v 9.–10. století. Když přestala vyhovovat dynamice místního vývoje, byla v sousedství na místě dnešního města založena osada nová, doložená po polovině 13. století. Roku 1323 potvrdil král Jan Lucemburský městečku Prachatic právo užívat obchodní cestu do Pasova a vybírat na ní celní poplatky. Prachatice byly plně dobudovány ve 3. čtvrtině 14. století. V dubnu a listopadu 1420 byly Prachatice dobyty Žižkovým vojskem a v roce 1421 se stalo součástí táborského městského svazu. Do 4.4.1503 město zůstává majetkem vyšehradské kapituly. 5.10.1501 získal prachatické panství Petr z Rožmberka.
První polovina 16. století byla vrcholným „zlatým věkem" města. Od 2. poloviny 16. století již město čelilo omezovacím snahám bavorských vévodů a pasovských biskupů regulovat dovoz soli po Zlaté stezce i monopolistickým tendencím císařů prosazovat přednostní dovoz soli do Čech ze svých zemí po jiné trase. Po prodeji Prachatic císaři Rudolfu II. v říjnu 1601 se ještě nakrátko pozdvihla prestiž sídla, když ho panovník dne 15.6.1609 povýšil na město královské. 28.9.1620 byly Prachatice dobyty císařským generálem Karlem Buqoyem. Citelně byl oslaben solní obchod na Zlaté stezce, roku 1706 zanikl nadobro. Po krátké císařské vládě Ferdinanda II. byly Prachatice věnovány v roce 1622 Janu Oldřichovi z Eggenberka a téměř po sto letech (1719) je získali Schwarzenberkové. Po zničujícím požáru města v roce 1832 byla většina domů v centru zbavena původních renesančních štítů.
Po roku 1850 převzalo vedení města postupně se poněmčující obyvatelstvo (obecní zastupitelstvo). Prachatice se stávají centrem okresu, okresního hejtmanství a okresního soudu. Rozšiřující se předměstská zástavba svým rozsahem již značně překonává rozlohu urbanisticky stabilizovaného historického jádra města. Tento trend pokračuje i po vzniku Československé republiky.
Prachatice se profilují jako malebné klidné historické město na Zlaté stezce s kvalitním životním prostředím, přívětivé k občanům i turistům a poskytující široké spektrum kvalitních služeb i možností zaměstnání.

Současnost:

Rok 1989 byl významným zlomem v historii města. Postupně započala a stále probíhá odborná revitalizace památkového fondu města. Dosavadní práce na tomto úseku byla v roce 2003 oceněna udělením prestižního titulu "Historické město roku 2002" za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2002. V roce 2011 bylo město nominováno na titul Historické město roku 2010. Za roky 2010, 2011, 2012 a 2013 Prachatice vždy v rámci Jihočeského kraje vyhrály krajské kolo soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Dlouhodobě se pracuje na opravách a zkvalitňování městské infrastruktury, jako příklad lze uvést zkapacitněnou moderní čistírnu odpadních vod, zajišťující možnost rozvoje města do budoucna, novou postupně rozšiřovanou skládku tuhých komunálních odpadů, či plynofikaci města, díky které se významně zlepšila čistota ovzduší. Postupně probíhají opravy veřejných komunikací, město již z velké části umožňuje bezbariérový pohyb, do historického centra se vrátily původní kamenné dlážděné povrchy. Problémové špatně průjezdné křižovatky byly nahrazeny kruhovými, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
Značnou část rozlohy města zabírají panelová sídliště, která jsou nově opravena, původní neosobní šedé části města se proměnily na revitalizovaná místa s různou přívětivou barevností, doplněnými dětskými hřišti, parkovacími plochami, přístřešky pro kontejnery a zelení.
Masivně je prováděna bytová výstavba, částečně v bytových, zejména však v rodinných domech, což přispívá k plošnému růstu města, avšak bez vyloženě negativních důsledků suburbanizace.
Vedle rodinné výstavby se daří rovněž podnikatelským příležitostem. V Prachaticích byla městem připravena průmyslová zóna o rozloze 10 ha, kterou se podařilo zaplnit, další plochy k podnikatelské výstavbě jsou k dispozici.
Volnočasovým aktivitám, vedle již zmíněných dětských hřišť, slouží např. plavecký bazén, veřejné nekryté koupaliště, sportovní hala, dvě hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, dvě in-line dráhy, skate park, cyklostezky, lanový park na vrcholu Libína. Bohatá je rovněž nabídka nejrůznějších kulturních i sportovních akcí, mezi které patří např. letní Slavnosti solné Zlaté stezky, mezinárodní Bohemia Jazzfest, Podzimní slavnosti, farmářské trhy. V Prachaticích je provozováno městské divadlo i digitalizované kino. Navštívit lze Prachatické muzeum, Muzeum české loutky a cirkusu, Muzeum krajky, Galerii Otto Herberta Hajeka.
Velký důraz ze strany města je kladen také na sociální služby, zahrnující např. pečovatelskou službu, domovy seniorů, podporu zdravotně postižených či azylový dům pro matky s dětmi.
Prachatice se utváří jako malebné historické město s kvalitním životním prostředím, přívětivé k občanům i turistům a poskytující široké spektrum kvalitních služeb, možností zaměstnání a bydlení.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko (www.prachatice.eu/dsopt/)
Místní akční skupina Šumavsko (www.chanceinnature.cz)
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (www.smojk.cz)
Euroregion Šumava (www.euregio.cz)

29 Kostelni
61 Kristanova 3
31 Dekanska 2
30 Dekanska 3
30 Dekanska 2
31 Dekanska
41 Velké náměstí
54 Vezni
5 Velke nam 1
41 Velke nam
41 Velke nam 5
5 Velke nam 3
1 Husův dům
41 Velke nam 3
114 Postovni
115 Postovni
136 Horni 2
28 Kostelni nam
71 Husova
134 Horni
70 Husova
178 Postovni
118 Postovni 2
DSC 0834
41 Velke nam 7
DSC 2488
116 Postovni 3
138 Horni 2
Jakub
DSC 3621
134 Horni 3
DSC 2886
138 Horni 6
41 Velke nam 4
DSC 3303 (2)
68 Husova
138 Horni 4
95 Dlouha 2
DSC 4947
109 Husova 1
DSC 3277
61 Kristanova 4
DSC 2285 2
DSC 2855
Kopie   DSC 2332
118 Postovni
znak mesta
Prachatice vlajka
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load