Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Litoměřice

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
Litoměřice, 412 01

Telefon:+420 416
+420 916
+420 111
E-mail:radnice@litomerice.cz
Web:www.litomerice.cz
Královské město Litoměřice leží na poměrně vysoké labské terase, na posledních výběžcích východní části Českého středohoří. Zvláštní urbanistická konfigurace historického jádra je dána celkem biskupství, resp. Dómským pahorkem a vlastním městem v hradbách, které od sebe odděluje hluboké úžlabí s Pokratickým potokem. Celek doplňují původní osady, dnes zahrnuté do předměstí a částečně do památkové rezervace. Vzmáhající se hospodářská prosperita města vytvořila v období baroka majetkový základ pro vznik charakteristické podoby města s významným promyšleně dynamickým panoramatem z monumentálních církevních staveb na dvou návrších nad řekou Labe, proložené drobnější členitou městskou zástavbou se štíty a věžičkami. Panorama je neopakovatelnou urbanistickou hodnotou památkové rezervace a je považována za jedno z nejcenějších v České republice.
 
 

Poloha města a správní vývoj:


Území MPR Litoměřice je složeno z několika prostorově samostatnějších částí. Členění je dáno dlouhodobým stavebním vývojem ve výjimečných přírodních podmínkách. Členitý terén jižních svahů Českého středohoří v kontrastu s rovinou Polabí, vodní hladinou na soutoku Labe a Ohře, vše dotvářené bohatou zelení vinic, sadů a zahrad, spolu s množstvím stavebních památek zde vytvořily prostředí města s pevně provázanou funkční skladbou.

Litoměřice náleží mezi nejstarší česká města. Vznik tohoto královského města spadá mezi roky 1219 a 1228 (nelze více zpřesnit). Královské město si od 13. do 17. století udrželo dominantní postavení mezi městy celé severní poloviny Čech. Důkazem je množství práv a privilegií, jimiž je různí čeští panovníci, včetně Karla IV., obdařili. Nejzávažnější bylo právo skladu a právo mílové. V oněch dobách Litoměřice byly jedním z nejdůležitějších říčních přístavů na Labi.

Historie:

Historie a současnost města:
Litoměřice jsou městem střední velikosti (cca 25 000 obyvatel), které plní úlohu především správního, kulturního a obchodního centra regionu Litoměřice. Leží na území chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Jsou součástí Euroregionu Labe.
Zvláštní urbanistická konfigurace historického jádra je dána historickým celkem biskupství odděleného od vlastního města Pokratickým potokem; osídlením původních osad, dnes zahrnutých do předměstí a někdejším opevněným městem. Tento konglomerát sídelních historických útvarů určil značnou rozsáhlost městské památkové rezervace v Litoměřicích.

Úplné počátky osídlení jsou doloženy na Dómském pahorku v 8. století.Zde zakládá kníže Boleslav I. v polovině 10. století významné hradiště. Významným pro Litoměřice je rok 1057, kdy kníže Spytihněv zakládá na Dómském vrchu Kapitulu sv. Štěpána. Zakládací listina kapituly je dochována dodnes. Obsahuje mimo jiné první českou větu a celní sazebník té doby. V letech 1219-1228 bylo založeno za potokem Pokratcem původně nevelké právní město. To bylo za vlády Karla IV. značně rozšířeno.

Po nepříznivých dobách husitských nastal opět rozkvět města, v 16. století si zde bohatí měšťané stavěli domy, mnohé z nich se dochovaly dodnes.

V roce 1655 se město stalo centrem nově zřízené Diecéze litoměřické. Převážně české Litoměřice zažívaly po porážce stavovského povstání (1620) příliv německého etnika a v menší míře také italského. Přesto byla čeština stále hlavním jazykem, a to až do tereziánských a josefínských reforem (od r.1739 proniká němčina do městských knih, od r. 1775 je němčina vyučovacím jazykem městské školy). Významným pro město bylo patnáctileté působení jazykovědce Josefa Jungmanna na zdejším gymnáziu, kde učil češtinu. Od roku 1852 mělo město status okresního města. Ve druhé 19. století bylo napojeno na paroplavební trasu a byla vybudována železnice.

V letech 1953-1990 ve městě sídlila Teologická a bohoslovecká fakulta.Až do roku 2002,kdy byly okresní úřady zrušeny,zde sídlil okresní úřad. Dnes jsou Litoměřice obcí s rozšířenou působností.
Město a jeho okolí je též velmi známé jakožto významné zemědělské centrum, a to především tradičním ovocnářstvím a zelinářstvím provozovaným prakticky na celém území Litoměřicka. Také proto je okolní úrodný kraj v dolním Polabí i Poohří lichotivě označován jako Zahrada Čech. Litoměřice, díky své poloze a teplému klimatu, leží v tradiční vinorodné oblasti. Pěstování vinné révy a následná výroba vína má ve městě velkou tradici, stejně tak je tomu i v několika dalších okolních vinařských obcích.

Více na: https://www.litomerice.cz/pamatky


Současnost:

Litoměřice se po roce 1989 bouřlivě rozvíjely. Došlo k přeměně historických objektů v centru města i jeho okolí. Za přispění Programu regenerace MPR a MPZ byly domy citlivě zrestaurovány, komunikace v centru opět předlážděny kamennou dlažbou. Z prostředků EU Programu Phare bylo město plynofikováno a byla dobudována kanalizace. Za pomoci dotací MZ ČR byl dokončen také vodovodní řád. Postupně se rovněž rekonstruují komunikace. Díky Programu regenerace panelových sídlišť se podařilo rozšířit počet parkovacích míst. V centru města bylo v roce 2005 postaveno nové parkoviště a parkovací dům v prostorách bývalého pivovaru. V roce 2007 byla na katastru města dokončena Labská cyklistická stezka. Pět základních škol má nová sportovní hřiště, změny se dotkly i většiny mateřských škol. Byla dokončena stavba Parku U Hvězdárny v bývalých prostorách technického dvora pivovaru. V centru města vznikla oáza klidu s jezírky s tekoucí vodou, růžovou zahradou, hřištěm na pétanque a zahradním posezením. V roce 2011 byl park přejmenován na Park Václava Havla.
Za pomocí Ministerstva práce a sociálních věcí byl postaven domov důchodců pro 108 seniorů v centru historického jádra na Dómském pahorku. Nejvýznamnější dopravní stavbou regionu je bezesporu most Generála Chábery přes Labe. Jedná se o strategický most, který je projektován tak, aby jej neohrozila ani povodeň v rozsahu záplav z roku 2002. Společně s ním vznikla i nová komunikace ve městě, která přivádí obyvatele severní části města přímo na dálnici D8.
Město je rovněž propagátorem alternativních zdrojů energie. Mnoho škol využívá ohřev vody ze solárních kolektorů, část radnice je vytápěna tepelným čerpadlem. Největší projekt tohoto druhu je však právě dokončený a vyhodnocený geotermální vrt v areálu kasáren. Na základě výsledků průzkumu se zde plánuje geotermální elektrárna.
Litoměřice mají platný územní plán z roku 2009. Potřeba vytvoření nového územního plánu byla vyvolána vyhlášením nového záplavového území toků Labe a Ohře a opuštěním areálů kasáren armádou ČR.
Mezi největší projekty patří geotermální projekt, dostavba zimního stadionu a Svatostánek českého vinařství – rekonstrukce Hradu Litoměřice.Tyto projekty byly financovány za přispění finančních prostředků z ROP Severozápad.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení historických sídel Čech , Moravy a Slezska http://www.shscms.cz/
Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz
Euroregion Elbe/Labe www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/kontakt/sekretariat-eel/
vlajka Litoměřice
Znak Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
1280px Litomerice main square 03
1024px Litomerice from Radobyl
Domsky vrh
Litomerice main square 01
Litoměřice, náměstí a radnice
Litoměřice od jihozápadu
Litoměřice Sv Štěpán
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load