Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Jičín

Město Jičín
Žižkovo nám. 18
Jičín, 506 47

Telefon:+420 493 545 111
Web:www.jicin.cz
 
 

Město Jičín leží v Královehradeckém kraji, 90 km od Prahy směrem na severovýchod.


V jeho bezprostřední blízkosti lze nalézt čtyři zcela odlišné typy krajiny: zalesněné podhůří horského masivu Krkonoš, pásmo dávno vyvřelých sopek, pískovcové skalní město i roviny Polabí. Je nazýván branou do Českého ráje.

Posledním šlechtickým rodem, který vlastnil Jičín byli Trauttmansdorffové, od kterých r. 1936 město odkoupilo zámek, Valdštejnskou lodžii s Libosadem a pozemky.

V letech národního obrození získal Jičín jako krajské město mnohé výhody. Postupně se z něj stávalo sídlo různých úřadů, vojska a škol. Do roku 2002 byl také sídlem okresního úřadu, nyní plní město funkci obce s přenesenou působností III. stupně. (podrobně www.jicin.cz, sekce historie, odkaz město a historie).MPR Jičín vznikla v roce 1956. Znovu vyhlášena byla v roce 1967 a pak ještě jednou v roce 1987. K tomuto opětovnému prohlášení došlo výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst za památkové rezervace.

Sestává ze dvou částí – historického jádra města a areálu Valdštejnské lodžie s částí Libosadu.

MPR Jičín je jedinečným dokladem raně barokního urbanistického a stavebního plánování navázaného na předchozí gotickou strukturu na území, o celkové rozloze 15,7 ha (12,4 ha město, 3,3 ha Loggie s Libosadem). Nachází se zde celkem 84 kulturních památek, přičemž pro charakter města zcela určující jsou Valdická brána se zbytky městského opevnění, zámek, zámecká zahrada, jezuitská kolej, kostel sv. Ignáce, kostel sv. Jakuba většího, synagoga a Valdštejnská lodžie s Libosadem. Silným prvkem, který jistě vnímá každý návštěvník a cení si jej i místní obyvatelé, je čtyřřadá lipová alej. Alej se sice nachází téměř v celém svém rozsahu mimo městskou památkovou rezervaci, ale od svého prvního vysazení v době Albrechta z Valdštejna, až do dnešní doby zůstává jedním z určujících prvků urbanistické struktury celého města.

Historie:

Město Jičín se nachází v Jičínské kotlině, obklopené Jičínskou pahorkatinou. Zdejší krajina byla osídlována již od pravěku, podle současného stupně poznání klademe počátky nejstaršího osídlení do závěru starší doby kamenné. V dalších obdobích osídlení této krajiny kolísalo, ale máme doloženu přítomnost různých kultur. Po období velkých přesunů toto území osídlili Slované, zakládali jednotlivé rozptýlené osady a také hradiště.

Situace okolo založení Jičína je v mnohém nejasná, poprvé je Jičín (Giczin) zmiňován ve výčtu statků královny Guty Habsburské v listině z 1. srpna 1293. V roce 1304 je již Jičín zván městem, kdo a kdy jej však založil a podle čeho jej pojmenoval, s jistotou nevíme. Jičín byl součástí velišského panství a spolu s ním byl za krále Jana Lucemburského také dlouhodobě zastavován, až jej tento král v roce 1337 prodal Ješkovi z Vartenberka. Vartenberkové, resp. jejich větev z Veselí, drželi Jičín celých sto let až do úmrtí posledního člena rodiny. Dědicem se stal Hašek z Valdštejna, který jej prodal Jiřímu z Poděbrad i s celým velišským panstvím. Do konce 15. Století se Jičín dostal do majetku Trčků z Lípy -  Jan Rudolf Trčka připojil město Jičín ke kumburskému panství a roku 1607 jej prodal Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. Smiřičtí nevlastnili Jičín dlouho, avšak výrazně se zapsali do jeho dějiny a také do lidových písní a to především díky skandálu Elišky Kateřiny a sporům o dědictví, které vyvrcholily výbuchem v jičínském zámku.

Po bitvě na Bílé hoře docházelo k velkým majetkovým přesunům a tak většinu statků Smiřických, včetně města Jičína, získal Albrecht z Valdštejna. Pro Jičín to byla významná doba, protože Valdštejn, ve snaze vybudovat z tohoto města reprezentativní sídlo svých neustále rostoucích statků, za pomoci významných italských architektů měnil nejen tvář samotného města, ale i jeho širšího okolí. Vše bylo promyšlené, jednotlivé stavby, jejich podoba i umístění a návaznost na prvky v krajině. Valdštejn navíc myslel i na hospodářský rozvoj a tak se Jičín stával sídlem úřadů, manufaktur a škol. Za Valdštejnova života Jičín vzkvétal a to i díky tomu, že byl chráněn proti dopadům válek - odtud také pochází název terra felix, neboli štastná země. Toto bohužel ukončil rok 1634, kdy byl Valdštejn zavražděn v Chebu.
Jičín několikrát navštívila nepřátelská vojska a jeho další majitelé, již o něj tolik nedbali. Krátce jej vlastnili Tiefenbachové, pak Šternberkové a od roku 1710 Trauttmansdorffové, kteří ale zajížděli do Jičína jen občas, protože centrum svých panství měli jinde.

Jičín se v průběhu 19. století začal opět vzmáhat, ostatně vždy byl přirozeným centrem této oblasti, přibývalo škol a i společenský ruch. Poklidný vývoj přerušila jen prusko - rakouská válka -  dne 29. června 1866 se tu konala jedna z jejích velkých bitev.

Současnost:

Jičín – město, které má duši


Jičín je městem, které vyvolává mnoho pocitů, představ a asociací. Historik si vybaví monumentální osobnost vévody Albrechta z Valdštejna, starobylé náměstí s podloubím, Valdickou bránu, lodžii, zámek, lipovou alej a barokně komponovanou krajinu. Vyznavačům turistiky naskočí „Pochod za Rumcajsem“, nádherná krajina protkaná sítí turistických a cykloturistických tras s množstvím výhledů. Příznivci aktivního trávení volného času si určitě vzpomenou na nedaleké Prachovské skály, moderní sportoviště a Aquacentrum. Lidé zaujatí vojenskou historií se zamyslí nad tragickým vývojem bitvy u Jičína. Přátelé kultury oslovuje Jičín každoročně množstvím kulturních a společenských akcí, jejichž vrcholem je týdenní festival Jičín – město pohádky. A všichni bez rozdílu si s úsměvem připomeneme nezapomenutelné postavičky večerníčků, především pak loupežníka Rumcajse s Mankou a Cipískem. Ano, to vše byl a je Jičín - město mnoha tváří, které nenechá nikoho chladným. Město, kde si minulost podává ruku s přítomností v příjemné harmonii, město aktivních lidí, patriotů v tom nejlepším slova smyslu, město, které dokáže pohladit po duši.

Bohatá historie předurčuje Jičín jako město Valdštejnovo, novodobá historie z něj naopak vytvořila město pohádkové, což je dáno 20letou tradicí festivalu Jičín – město pohádky. A snažíme se tvořit nové tradice – dnes považujeme Jičín také za město sportu, a to ne jen s ohledem na zde žijící velmi úspěšné sportovce, ale také s ohledem na nabídku sportovního vyžití pro běžného obyvatele, či turistu.

K vysoké kvalitě života tohoto regionu přispívá krásná a čistá příroda Českého ráje, jehož významnou součástí Jičín je. Zcela výjimečným územím je např. geopark UNESCO Český ráj, rozkládající se nedaleko Jičína, zrovna tak jako snadno dosažitelné množství hradů a zámků výjimečné historické hodnoty.

Mf Dnes provedla v r. 2009 rozsáhlé srovnání kvality prostředí pro život. V tomto „průzkumu“ nazvaném, kde se žije nejlépe, obsadilo město Jičín 14. místo a dle indexu kvality života získalo ze 100 možných bodů plných 94,7.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení Český ráj: www.cesky-raj.info
Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska – www.otevrenezahrady.cz
Valdštejnovo nám  Jičín
zadlážděné Valdšt nám  Jičíní
vlajka jičín
Jičín se svojí  MPR   foto P  Buchart
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load