Vyhledávání

Chrudim

Chrudim je přibližně s 23 tisíci obyvateli největším městem turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a druhým největším městem Pardubického kraje. Leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od krajského města Pardubic. Město několikrát získalo v celosvětové prestižní soutěži UNEP (Program životního prostředí OSN) Města, kde stojí za to žít ,,Zlatou cenu LivCom Awards“. Město se může pochlubit jednou z největších městských památkových zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro stále funguje jako městské centrum. Mezi nejkrásnější dominanty patří trojlodní novogotický arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. Toto královské „věnné“ město je nazýváno Athénami východních Čech. Chrudim lze také označit jako „Bránu Železných hor“. Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým parkem, rozhlednou, cykloparkem a dalšími atraktivitami, nalézajícími se přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti a Národního geoparku Železné hory.

Historie:

Nad řekou Chrudimkou vzniká patrně v 9. století hradiště jako jedno z center správy raného českého státu. První spolehlivá písemná zmínka o Chrudimi se vztahuje k r. 1055, kdy zde měl podle Kosmovy kroniky zemřít český kníže Břetislav I. Nejvýznamnějším mezníkem v novodobých dějinách města bylo úspěšné založení královského města Přemyslem Otakarem II. někdy před rokem 1276. Poloha na zemské cestě z Prahy na Moravu podtrhávala význam města a napomáhala jeho rozvoji, takže se Chrudim v období vrcholného středověku zařadila mezi přední města českého království. Od r. 1307 patřila s určitými přestávkami ke královským věnným městům, jež sloužila manželkám českých panovníků jako zdroj příjmů. Tato tradice se udržela až do zániku habsburské monarchie v r. 1918. Na počátku husitských válek (1419 – 1434) se Chrudim přiklonila na stranu protikatolickou a německy mluvící část obyvatelstva město opustila. Od té doby je Chrudim, stejně jako celý region Chrudimska, teritoriem takřka výhradně českým. Město bylo v opozici také proti panujícím Habsburkům během neúspěšných stavovských povstání v letech 1547 a 1618 – 1621, což pro něj mělo vždy vážné důsledky. Od 16. století význam a postavení měst v českém království upadal, Chrudim byla však i nadále významným správním centrem. V 18. a 19. století se rodil současný ráz poklidného provincionálního města, svoji roli sehrály v tomto procesu mimo jiné pozdní zavedení železnice (1871) a pomalejší rozvoj průmyslové výroby. Co však Chrudim ztrácela na hospodářském a správním významu, získávala díky řadě osobností a podpoře řady institucí v oblasti kulturního života a školství.

https://www.chrudim.eu/mesto/o-chrudimi/historie/

Současnost:

Dnes je Chrudim se svými přibližně 23 000 obyvateli druhým největším městem Pardubického kraje, je součástí Hradecko pardubické aglomerace a je přirozeným centrem pro přibližně 80 tisíc lidí spádové a správní oblasti.

Chrudim je pro svoji polohu vyhledávaná turisty. Nalézá se v blízkosti největší rekreační vodní plochy Pardubického kraje Sečské přehradní nádrže a tvoří vstupní bránu do Žlezných hor i Českomoravské vysočiny. Je také vyhledávána pro svoji malebnost a zachovalou historickou stopu, tvořenou historickým jádrem města lemovaným dochovaným hradebním pásem a vodním náhonem, který kopíruje stopu hradeb kolem celého města.

Město Chrudim je od roku 2001 členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Od tohoto roku se snaží systematicky zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví svých obyvatel a to vše při respektování principů udržitelného rozvoje. V roce 2005 byla místní Agenda 21 uznána jako metoda modernizace veřejné správy.

V roce 2005 Chrudim oslavila 950 let od první písemné zmínky. Během těchto oslav zde bylo uspořádáno Národní zahájení Dnů evropského dědictví za účasti zástupců EU, organizací UNESCO a dalších významných hostů.

V roce 2006 město Chrudim získalo uznání o zařazení v oficiální databázi místních Agend 21 „Kategorii B“ (do roku 2013 nejvyšší kategorie). V současné době je Chrudim rovněž držitelem nejvyššího ocenění „Kategorie A“. Příslušnou kategorii vždy uděluje ministr životního prostředí.

Od roku 2007 se město Chrudim pravidelně účastnilo prestižní mezinárodní soutěže The LivCom Awards. Ta je jedinou soutěží místních komunit ve světě, která se zaměřuje na environmentální řízení a tvorbu měst, kde je radost žít a probíhá v rámci programu UNEP  (program OSN pro životní prostředí). V šesti kritériích odborná mezinárodní komise sleduje přístup komunity k tvorbě krajiny, kulturnímu dědictví, ekologicky citlivé praxi, udržitelnosti komunity, podpoře zdravého životního stylu a plánování do budoucnosti. Město Chrudim získalo ocenění ve všech ročnících, kterých se účastnilo, naposledy v roce 2012. Za zmínění určitě stojí každoroční vítězství s projektem „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít“. V roce 2009 město získalo finanční odměnu 10.000 liber za projekt „Regenerace odpočinkového místa v sídlišti Pod požární zbrojnicí“ a v roce 2012 to bylo i získání nejvyššího ocenění v dílčím kritériu, které hodnotilo oblast „Umění, kultury a dědictví“. V neposlední řadě bylo úspěchem také získání Zlaté ceny s druhým místem s projektem „Rekonstrukce sv. Josefa a Klášterních zahrad na Muzeum barokních soch“. Tato rekonstrukce bezesporu patří mezi nejvýznamnější akce poslední doby. www.barokochrudim.cz

Dalším úspěchem bylo vítězství v krajském kole Soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011, po němž následovala nominace mezi tři nejlepší města v celostátním kole soutěže o titul Historické město roku 2011.

V roce 2012 byl zpracován nový Program regenerace, který byl schválen Zastupitelstvem města Chrudim dne 17. 12. 2012. Byla zvolena nadstandardní forma dokumentu, který podrobně mapuje a hodnotí všechny důležité parametry historického stavebního fondu. Z toho posléze vychází fakty podložená vlastní plánová část. Dokument má široké využití i v jiných aspektech činností na území MPZ, její regenerace a urbanistického rozvoje.

Snaha o zachování a obnovu kulturních památek byla oceněna v roce 2013 cenou nejvyšší. Město Chrudim zvítězilo nejen v krajském kole v Soutěži o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, ale i v kole celostátním, takže se může pyšnit titulem "Historické město roku 2013".

V roce 2017 se konalo v Chrudimi slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví.

Důležitým milníkem i pro zachování rázu historického centra města bylo otevření obchvatu města silnicí I/37 v roce 2021.

Místní Agenda je nástrojem uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Významným znakem tohoto procesu je zapojování veřejnosti do řady rozhodovacích procesů a tím může docházet k zvyšování kvality života ve všech jeho směrech.

Pod pojmem místní Agenda 21 si můžeme představit program, který je velkou příležitostí toho, jak dosáhnout lepší kvality života obyvatel města s dlouhodobou perspektivou rozvoje za předpokladu účasti veřejnosti.

Ve Zdravém městě Chrudim připravujeme pro občany veřejná projednávání Plánu zdraví a kvality života, vytipování Desatera problémů města, setkávání pracovních skupin, sběr připomínek a námětů občanů, kulaté stoly, dotazníky, ankety, plánovací setkání při úpravách odpočinkových míst, dětských hřišť. Místní Agenda 21 je také program, kde má své důležité místo partnerství. Ve spolupráci s partnery pro občany připravujeme osvětové kampaně Dny zdraví, Den Země, Národní dny bez úrazů, Běh naděje, Světový den bez tabáku, Na kolo jen s přilbou apod. Více informací o projektu Zdravé město a místní Agendě 21 najdete na 

https://www.chrudim.eu/zdrave-mesto-a-ma21/o-projektu/

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky
Svazek obcí Královská věnná města
Mikroregion Chrudimsko
Národní síť Zdravých měst
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
MAS Chrudimsko, z.s.
Asociace cykloměstMuzeum barokních soch v Chrudimi
bašta Prachárna
Regionální muzeum
vlajka Chrudim
znak Chrudim

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
Chrudim, 537 01

Telefon:+420 469 657 111
E-mail:urad@chrudim-city.cz
Web:www.chrudim.eu
Zástupce města ve SdruženíIng. František Pilný
Kontakt na zástupce města ve Sdruženífrantisek.pilny@chrudim-city.cz