Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Cheb

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
Cheb, 350 00

Telefon:+420 354 440 111
E-mail:podatelna@cheb.cz
Web:www.cheb.cz
Cheb i celé Chebsko bylo od 1. poloviny 14. století trvale spojené se zeměmi koruny české a to v historických dobách vzájemně se prolínajících vlivů kulturních, politických a hospodářských, dvěma velkými kulturními centry Čechami a Německem. Pod vlivem těchto silných kulturních proudů se vyvíjela celá oblast Chebska ve zvláštní útvar, jehož obyvatelstvo mělo pocit jisté izolace, výjimečnosti a možná i samostatnosti, která se však opírala od 14. století o dobrovolný svazek s Českým královstvím. Chebu přinášelo toto spojení nejen četné výhody hospodářské, ale i politické, a to jak ve vztahu k Čechám, tak ve vztahu k říšské politice německých císařů a knížat. Svědectvím složitého vývoje Chebska jsou kulturní a historické památky - architektura, sochařská a malířská díla, lidová architektura, výrobky uměleckých řemesel i folkloristika a etnografie Chebska.
 
 

Cheb leží v kotlině mezi Smrčinami, Halštrovským pohořím, Krušnými horami a Českým lesem na jižním okraji chebské třetihorní pánve, na výběžcích filitů Smrčin, které jsou do ní vklíněny ve tvaru poloostrovů a na dnešním území města jsou přeryty v krátkém skalnatém údolí. Díky tomu tvoří tato poloha jedinečný předpoklad pro brod v chebské kotlině. Podstatnou část města zaujímá pravý břeh, který spadá pozvolně k řece a strmě stoupá na hradních skalách. Střed města (440 - 450 m) a jeho horní části (470 - 480 m) leží na písčité půdě. Nejen pro postupný vývoj města, ale i pro jeho postavení v historii měla mimořádný význam jeho dopravně zeměpisná poloha. Díky tomu, že leží v blízkosti nejdůležitějšího středoevropského rozvodí, odkud teče Mohan k Rýnu, Nába k Dunaji, Sála a Halštrov na sever a Ohře na východ k Labi, a zároveň "před" Českým lesem na jedné z mála přírodních vstupních bran do Čech, byl Cheb po mnoho staletí křižovatkou dvou hlavních dopravních směrů: staré, již v římské době používané obchodní cesty od Dunaje (Řezno) k severoněmecké nížině (Wismarská nížina) a dopravního tahu z Porýní podél Mohanu k Čechám, jehož význam rostl od středověku. Cheb byl od středověku významným dopravním a obchodním centrem. 


Poloha: poledník - 120 22´ v.d., rovnoběžka 50004´ s.š.

GPS:  50°4'46.688 N, 12°22'26.118 E

Nadmořská výška: 480 m n.m

Cheb  se skládá z 19 místních částí

www.cheb.cz

Historie:

· 1061 v listině vydané císařem Jindřichem I. se poprvé připomíná město, zvané Cheb
· 1157 Chebsko se po smrti Fridricha z Rothenburku dostává do rukou císaře Friedricha I. Barbarossy ze švábského rodu Štaufů
· 1197 zemřel v Chebu český kníže, biskup Jindřich Břetislav
· 1266 Chebsko přechází do správy českého krále Přemysla Otakara II, který téhož roku potvrdil městu jeho privilegia1285 v Chebu se žení Václav II. český král s Jitkou Habsburskou dcerou římského císaře Rudolfa I. římského císaře  
 · 1291 Chebsko pod ochranou českého krále Václava II
· 1304 Chebska se zmocnil král Albrecht Habsburský
· 1314 první zmínka o pobytu židů ve městě
· 1322 císař Ludvík Bavor zastavil chebsko českému králi Janu Lucemburskému a potvrdil městu jeho privilegia
· 1421 bojoval chebský sbor na straně císaře Zikmunda proti husitům
· 1459 navštívil město král Jiří z Poděbrad, aby zde jednal se saskými vévody a říšskými knížaty o úpravě vztahu Čech a jejich zahraničních lén
· 1567 potvrdil císař Maxmilián II. městu svobodné užívání augsburské konfese
· 1619 vítalo město „zimního krále „ Fridricha Falckého“
· 1630 se Cheb vzdal saské armádě a do města se vrátili měšťané evangelického vyznání
· 1634 byl ve městě zavražděn vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna
· 1647 město dobyla švédská armáda
· 1649 Švédové opustili Cheb
· 1650 císař Ferdinand IV. zakázal ve městě působení evangelických kazatelů
· 1655 byly zahájeny práce na barokním opevnění města
· 1714 Chebsko spolu s Loketskem bylo připojeno k žateckému kraji
· 1742 se Chebsko vzdalo francouzské armádě
· 1751 se Chebsko stalo součástí nového zřízení loketského kraje
· 1807 církevní správa chebského kraje podřízena pražskému arcibiskupství
· 1808 nařízením císaře Františka I. byla zrušena chebská pevnost
· 1809 požár zničil severní část města
· 1870 železnice spojila Cheb s Karlovými Vary o dva roky později s Plzní
· 1873 bylo založeno Chebské muzeum
· 1911 arch. J.E.Jonas odkryl při výkopu na Chebském hradě zbytky slovanského osídlení, dokladující osídlení z 9. století
· 1938 příjezd Adolfa Hitlera 3. října na zaplněné chebské náměstí korunoval podepsání Mnichovské dohody, odchod tisíců Čechoslováků, ale i německých antifašistů z města a připojení Sudet k 3. říši
· 1945 město i kraj se vrací k československému státu
·


Více na: www.cheb.cz www.muzeumcheb.cz  

Současnost:

• Po sametové revoluci v roce 1989 se také hraničářské město Cheb - nedaleko železné opony a se sovětskými vojáky v zádech (na tzv. Patě u Hazlova) - znovu nadechlo. Stranou šla mimo jiné komunistická demagogie, která odsunuté Němce stavěla do jedné řady nepřátel, znovu byl postaven pomník připomínající oběti amerických vojáků při osvobozování Chebu v dubnu roku 1945.
Obnovila se demokracie, otevřely hranice a význam Chebu s výhodnou, a v minulosti již osvědčenou hraniční polohou, začal opět růst.
• Občané očekávali řešení problémů příhraničního regionu, za které byly odpovědné především národní vlády, nemohlo proto trvat dlouho a začali si v přeshraniční spolupráci pomáhat také sami. Tak bylo v roce 1991 založeno sdružení měst a obcí Euregio Egrensis - pro Čechy, Bavorsko a Vogtlandsko - ve snaze odstranit hraniční bariéry, odbourat vzájemný strach, zlepšit životní úroveň regionu (přiblížit ji vnitrozemí) a konečně i rozvíjet společné projekty.
• Město a okolí začali zaplavovat turisté (tomu pomohlo i otevření nového hraničního přechodu Svatý Kříž-Waldsassen), ale zejména rostoucí počet kamionů čekajících na odbavení v Pomezí (ve směru do Bavorska) či ve Vojtanově (na Sasko). Připravenost silničního obchvatu města a náhlé přidělení financí pro Cheb, když v Plzni se před výstavbou obchvatu rozhořely místní půtky, přispěly k tomu, že se u nás mohla v roce 1993 zahájit výstavba kýžené rychlostní komunikace.
• Výraznému zlepšení kvality ovzduší v Chebu pak v roce 1997 pomohl také přechod kotelen společnosti Terea (správa objektů, dodávky tepla a energie), kterou napůl vlastní město Cheb a firma NGW Duisburg, na ekologický způsob vytápění.
• Velkým úspěchem vedení radnice byl příslib tzv. evropských peněz, které v roce 2002 umožnily zahájení výstavby průmyslového parku, právě při obchvatu Chebu. Pro budoucí investory se tu podařilo připravit čtyři desítky hektarů zasíťovaných pozemků. V areálu je dnes na šest stovek pracovních míst, jeho rozšíření o dalších 25 hektarů se již připravuje.
• Krajinná výstava bez hranic Cheb-Marktredwitz v roce 2006 nepředstavovala jen 124 dnů trvání této v ČR výjimečné přeshraniční akce, ale výrazné změny především prostoru pod hradem včetně nových areálů pro tenis a minigolf, úprav Klášterních zahrad, Hradebního příkopu a zbudování nové cyklostezky (těch se již ostatně od té doby vybudovalo hned několik). Všechna tato místa k procházkám, relaxaci a sportování přináší občanům radost i nadále.
• V roce 2007 jsme dali vale areálu bývalých kasáren Dragoun, který se načas proměnil v nechvalně proslulou asijskou tržnici. Vyrostlo tu nové nákupní centrum obchodního řetězce, které má ovšem konkurenci také v jiných částech města.
• Byla dokončena obnova věží kostela sv. Mikuláše. Návrat 26 m vysokých jehlancovitých věží odstranil šrám, který si v očích pamětníků neslo panorama města od roku 1945. Tehdy byly obě věže při náletu zničeny a „provizorně“ zastřešeny jen do výše 7 metrů.
• V roce 2011 jsme dokončili  rekonstrukci pěší zóny podle projektu prestižního ateliéru A69 - architekti. Městu se na velkoryse pojatou proměnu třídy Svobody podařilo získat rekordní dotaci z evropských peněz. V dokončené části zóny jsme  svědky české premiéry provozu svítidel s LEDdiodovým efektovým pásem a dokonce světové premiéry z hlediska jejich umístění ve veřejném prostoru! Čtyřmetrové tamní sloupky jsou nejen lampami. Nabízejí také k potěše kolemjdoucích, díky efektům ve svislých pásech, produkty z oblasti media artu - různé motivy (rybičky, bublinky, prskavky atd.) i abstrakce, několik způsobů objevování textu k propagaci akcí města. V ose dokončené  pěší zóny  se nachází  umělecky ztvárněný kryt odvodňovacího žlabu pěší zóny, který nese časovou osu s významnými historickými daty Chebu.

V roce 2012 započaly úpravy levého břehu Ohře,  kde vznikla zóna pro aktivní trávení volného času, která tak doplnila odpočinkový areál Krajinky na již upraveném pravém břehu řeky. Nejzásadnější proměnou prošla lokalita s chátrajícím stadionem a sousedním škvárovým hřištěm. Vznikl zde atletický stadion, víceúčelové sportoviště, relaxační plochy, dětské hřiště a lanové centrum. 

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Chebsko
www.cheb.cz
Sdružení Česká inspirace
www.czech.inspiration.cz
Regionální sdružení měst a obcí  Euregio-egrensis
www. euregio-egrensis.cz
Sdružení Egronet
www.egronet.de

nám  Krále Jiřího z Poděbrad
Pohled na město
Císařská louka pod hradem
Chebský hrad
Kaple na Chebském hradě
Kostel sv  Mikuláše
Františkánský kostel
Klášterní zahrada
kostel sv. Mikuláše
Památka roku 2014
znak města
Špalíček
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load