Vyhledávání

Městské opevnění Čáslav

Foto pro novináře

Oprava městského opevnění Čáslav – v této etapě se opravovaly dva úseky zdi - část hlavní hradební zdi a část parkánové hradební zdi. Parkánová hradba je zděná z kamene, s řadou druhotných stavebních zásahů ze smíšeného a cihelného zdiva, souvisejících zejména s přístavbou již neexistujícího objektu. Úsek hlavní hradby je zděný z kamene, s druhotně přezdívaným lícem z kamenného zdiva zcela odlišného charakteru, pojeného cementovou maltou. Obě části hradby vykazovaly statické poruchy. Druhotně přezdívaný líc hlavní hradby byl z velké části odtržený a místy zhroucený. Původní kamenné zdivo bylo poznamenáno rozpadem kamenného zdiva, vzlínající vlhkostí a dlouhodobým zatékáním, náletovou zelení a lokálně nevhodným způsobem opravy při použití cementových malt. Hradby byly v této etapě opraveny v souladu s památkovou péčí a citlivý přístup k této opravě je patrný i na výsledku.


Opevnění města Čáslavi je nemovitou kulturní památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejst. č. 44979/2-928. Fortifikační systém města byl vybudovaný v průběhu 13. až 15. století. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou se segmentovými, dovnitř uzavřenými věžemi, pouze nad Podměstským rybníkem byly věže řešeny odlišně. Dalšími součástmi opevnění byly čtyři brány, parkánová hradba s baštami různého typu a s brankou, příkop a vnější val. Některé poznatky nasvědčují tomu, že alespoň na části obvodu města stála na koruně valu třetí hradba a že před tímto valem byl vyhlouben ještě další příkop a nasypán další val. Z fortifikačního celku se k dnešku dochovaly úseky hlavní hradby s několika věžemi, věž bývalé Brodské brány, úseky parkánové hradby s několika baštami a brankou, úseky deprese příkopu a úseky valu. Opevnění města Čáslavi je velmi hodnotným dokladem středověké fortifikační architektury a zásadním urbanistickým prvkem města.

Výstavba opevnění započala patrně hned po založení města Přemyslem Otakarem II. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou se segmentovými, dovnitř uzavřenými věžemi, pouze nad Podměstským rybníkem byly věže řešeny odlišně. Dalšími součástmi opevnění byly čtyři brány, parkánová hradba s baštami různého typu a s brankou, příkop a vnější val. Některé poznatky nasvědčují tomu, že alespoň na části obvodu města stála na koruně valu třetí hradba a že před tímto valem byl vyhlouben ještě další příkop a nasypán další val. Z fortifikačního celku se k dnešku dochovaly úseky hlavní hradby s několika věžemi, věž bývalé Brodské brány, úseky parkánové hrady s několika baštami a brankou, úseky deprese příkopu a úseky valu.

 Současné využití – městské opevnění Čáslav

Vzhledem k tomu, že městské opevnění prochází různými částmi města Čáslav včetně soukromých zahrad a pozemků, je plánované využití různé. Na veřejně přístupných místech je možné hradby obdivovat zblízka i z větších vzdáleností (např. hradby se pohledově uplatňují v celkovém pohledu na panorama města Čáslav).

Zdroje financování – opevnění Čáslav

Akce oprava hradebního pásma byla financována:

Celková částka: 7 776 762 Kč bez DPH (9 409 883 Kč s DPH)

Příspěvek MKČR: 139 000 Kč

Vlastní zdroje města: 7 637 762 Kč (bez DPH)

Zdůvodnění přihlášení – městské opevnění Čáslav

Na opravu městského opevnění se město Čáslav připravovalo delší dobu. Nejprve bylo připraveno závazné stanovisko k opravám, bylo provedeno místní šetření za účasti zástupců Národního památkového ústavu i Archeologického ústavu AV ČR. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli dodržet všechny principy oprav, které jsou v projektové dokumentaci a odpovídají požadavkům památkové péče (bylo nutné, aby způsob opravy zdiva byl řešen individuálně dle jednotlivých ploch, aby materiál používaný na dílčí opravy odpovídal dochovanému materiálu, aby receptura malty a omítek byla stanovena na základě rozboru dochovaných malt a omítek, aby zadrnování koruny bylo provedeno kvalitně za vhodných klimatických podmínek a druhová skladba odpovídala místní flóře a aby k obnově opevnění bylo obecně přistupováno s maximálním citem a šetrností), probíhala oprava v delším časovém úseku.

Celkově se v této etapě opravovaly dva úseky zdi - část hlavní hradební zdi a část parkánové hradební zdi. Parkánová hradba je zděná z kamene, s řadou druhotných stavebních zásahů ze smíšeného a cihelného zdiva, souvisejících zejména s přístavbou již neexistujícího objektu. Úsek hlavní hradby je zděný z kamene, s druhotně přezdívaným lícem z kamenného zdiva zcela odlišného charakteru, pojeného cementovou maltou. Obě části hradby vykazovaly statické poruchy. Druhotně přezdívaný líc hlavní hradby byl z velké části odtržený a místy zhroucený. Původní kamenné zdivo bylo poznamenáno rozpadem kamenného zdiva, vzlínající vlhkostí a dlouhodobým zatékáním, náletovou zelení a lokálně nevhodným způsobem opravy při použití cementových malt.

Celá akce opravy proběhla bez problémů, na pravidelných kontrolních dnech jsme mohli sledovat vždy velký progres v pracích. S firmou provádějící opravu jsme byli nadmíru spokojeni, spolupráce byla výborná a na opravě je to dobře patrné. Hradby jsou obnoveny (alespoň v této jejich části) dle požadavků památkové péče a výsledek je dobře patrný pro odborníka i laickou veřejnost.


Městské opevnění - Čáslav

pred opravou (1)

pred opravou (1)

 
pred opravou (5)

pred opravou (5)

 
Po obnově (4)

Po obnově (4)

 
Po obnově (5)

Po obnově (5)

 
Po obnově (3)

Po obnově (3)

 
Foto pro novináře

Foto pro novináře

 
pred opravou (4)

pred opravou (4)

 
pred opravou (2)

pred opravou (2)

 
pred opravou (3)

pred opravou (3)

 
Po obnově (2)

Po obnově (2)

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:35:28 | přečteno 50x | kveta.vitvarova