Vyhledávání

Kostel Všech svatých na Hradě pražském - Praha 1

kostel Všech svatých  loď  pro novináře

V roce 2022 byla úspěšně dokončena III. etapa restaurování interiéru kapitulního kostela Všech svatých, který je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad v Praze 1. Jednalo se o památkově citlivou obnovu renesančních omítek podkruchtí a zádveří kostela a jejich jednotnou povrchovou úpravu. Konzervační zásah spočíval v odstranění nečistot, depozitů a zbytků nepůvodních nátěrů a nevhodných vysprávek, vyčištění a vyplnění prasklin, barevné retuše a provedení lazurního lehce tónovaného vápenného nátěru. Akce koncepčně i materiálově navázala na přechozí restaurátorskou opravu interiéru presbytáře, lodi a transeptu této středověké památky realizovanou v letech 2020 a 2021 v rámci I. a II. etapy. Současně bylo provedeno i restaurování interiéru a oprava střechy přístavku na terase nad Tereziánským křídlem. Nová pískovcová dlažba byla položena v zádveří vstupu do kostela. Veškeré práce byly v průběhu celé stavby pravidelně konzultovány a schvalovány zástupci památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.


Kostel Všech svatých je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Předchůdcem současné stavby byla románská palácová bazilika, která byla ve 14. století zbořena. Chór dnešního kostela je dílem Petra Parléře a jeho huti z let 1370-87. Po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravě v letech 1579-80, která proběhla na náklady Alžběty Habsburské, byl chór opatřen novou klenbou, nižší než původní. Okna byla zmenšena a osazena novými kružbami. Nově byla postavena loď dosahující až k východnímu průčelí Vladislavského sálu, který byl portálem propojen se západní emporou kostela. K rozsáhlé opravě interiéru kostela došlo v letech 1952-53.

Interiér kostela s jednoduchou úpravou pocházející z renesanční přestavby již vyžadoval opravy. V roce 2019 - 2020 byl proveden restaurátorský průzkum a záměr, na jehož základě bylo vydáno závazné stanovisko k plánované obnově interiéru. V roce 2020 byla provedena I. etapa opravy interiéru - presbytáře kostela.  V roce 2021 práce pokračovaly na klenbách a stěnách lodi a transeptu a v roce 2022 bylo dokončeno i podkruchtí a značně poškozené zádveří. Dochované renesanční kletované omítky byly na povrchu zašpiněné, porušené řadou trhlin, místy s vysprávkami. Bylo zjištěno, že praskliny měly různé hloubky a šířky. Plocha kleneb a stěn byla zbavena prachu vysátím a následně umyta vodou pomocí viskózní houby. Praskliny byly do hloubky proškrábnuty a odstraněny byly nesoudržné omítky. Okraje omítek a zdiva byly zpevněny Porosilem a následně opakovaně injektovány Vapo injektem. K vyplnění prasklin byla použita vápenná malta a vápenný štuk. Závěrečná úprava povrchu byla provedena speciálním materiálem – Vapo tmel. Přechod mezi doplněnou a původní omítkou byl lehce přebroušený. Před aplikací nové povrchové úpravy byla upravena savost omítek. Nová vápenná lazura s lehkým barevným zatónováním byla aplikována krouživými pohyby na plochu omítky ve stejném barevném odstínu jako v předchozích etapách. Stavební práce probíhaly i v interiéru a na střeše přístavku nad Tereziánským křídlem.

Nová pískovcová dlažba byla položena v zádveří vstupu do kostela. Během prací na podlaze byla pod betonovou mazaninou objevena kamenná opuková deska. Deska byla z podlahy za přítomnosti zástupců Archeologického ústavu AV ČR, vedoucí pracoviště Pražský hrad, opatrně vyjmuta. Bylo zjištěno, že se jedná o oltářní desku ze 16. století.  Poté byla deska převezena do lapidária Pražského hradu. Následně bude provedeno její restaurování podle požadavků památkové a archeologické péče.

Veškeré práce probíhaly vsouladu s požadavky zástupce památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Plánované využití objektu

Kostel Všech svatých na Hradě pražském je sídelním chrámem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském a vzhledem k uloženým ostatkům zemského patrona sv. Prokopa je též kostelem poutním.

Slouží k pravidelným bohoslužbám, poutním slavnostem a církevním obřadům (křty, svatby …), dále k setkávání kapitulárů výše uvedené kapituly a je též zpřístupňován poutníkům – svatoprokopským ctitelům z ČR i zahraničí. Chrám je liturgickým programem spojen také s nedalekou katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a je při významných církevních svátcích využíván jako jeden ze stacionárních chrámů, ve kterém jsou slaveny části obřadů, které dále pokračují v katedrále.

Kostel je také otevřen pro konání kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky či prohlídky, každoročně je zde pořádána Noc kostelů a v době vánoční návštěvy Betléma. Do budoucna se uvažuje o začlenění této památky do návštěvnického okruhu Pražského hradu.

Zdroje financování, rozpočet

Celkové náklady v roce 2020 na I. etapu obnovy nemovité památky a restaurátorské práce byly podle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací  2 763 225,- Kč bez DPH a 3 343 503,- Kč vč. DPH.

Celkové náklady v roce 2021 na II. etapu obnovy nemovité památky a restaurátorské práce byly podle smlouvy o dílo a jejích dodatků se zhotovitelem stavebních prací 2 529 393,- Kč bez DPH a 3 060 566,- Kč vč. DPH.

Celkové náklady v roce 2022 na III. etapu obnovy nemovité památky a restaurátorské práce byly podle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací 726 681,- Kč bez DPH a 879 284,- Kč vč. DPH.

Obnova národní nemovité kulturní památky byla financována z prostředků Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském a z finančních příspěvků poskytnutých Hlavním městem Prahou a  Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. V roce 2020 přispělo Hlavní město Praha na I. etapu prací částkou 1 500 000,00 Kč.  Ministerstvo kultury ČR postupně poskytlo na I. – III. etapu prací celkem částku 2 955 000,00 Kč.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

V roce 2022 byla úspěšně dokončena III. etapa restaurování interiéru kapitulního kostela Všech svatých, který je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad v Praze 1. Jednalo se o poslední etapu obnovy interiéru kostela, jejímž předmětem bylo restaurování renesančních omítek v podkruchtí a zádveří a jejich jednotná povrchová úprava. Akce koncepčně i materiálově navázala na přechozí restaurátorskou opravu interiéru presbytáře, lodi a transeptu této středověké památky realizovanou v letech 2020 a 2021 v rámci I. a II. etapy. Všechny práce byly v průběhu celé stavby pravidelně konzultovány a schvalovány zástupci památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Vzhledem k významu tohoto kulturního a architektonického dědictví a k citlivě provedené obnově původních povrchů této sakrální architektury Pražského hradu se Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském rozhodla přihlásit tuto akci do soutěže Památka roku 2022.

Tato významná nemovitá kulturní památka je zapsána v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy a nachází se na území Pražské památkové rezervace, evidované na seznamu památek UNESCO.


Kostel Všech svatých na Hradě pražském - Praha 1

kostel Všech svatých  loď  pro novináře

kostel Všech svatých loď pro novináře

 
kostel Všech svatých  hlavní loď

kostel Všech svatých hlavní loď

 
kostel Všech svatých  hlavní oltář s obrazem od V V Reiner

kostel Všech svatých hlavní oltář s obrazem od V V Reiner

 
kostel Všech svatých  kruchta

kostel Všech svatých kruchta

 
kostel Všech svatých  oltář s hrobem sv Prokopa

kostel Všech svatých oltář s hrobem sv Prokopa

 
kostel Všech svatých  podkruchtí (2)

kostel Všech svatých podkruchtí (2)

 
kostel Všech svatých  přístavek se vstupem na terasu

kostel Všech svatých přístavek se vstupem na terasu

 
Kostel Všech svatých  realizace

Kostel Všech svatých realizace

 
kostel Všech svatých  severní průčelí

kostel Všech svatých severní průčelí

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou

Kostel Všech svatých stav před obnovou

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou

Kostel Všech svatých stav před obnovou

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou (3)

Kostel Všech svatých stav před obnovou (3)

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou (4)

Kostel Všech svatých stav před obnovou (4)

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou 1

Kostel Všech svatých stav před obnovou 1

 
Kostel Všech svatých  stav před obnovou 3

Kostel Všech svatých stav před obnovou 3

 
kostel Všech svatých vstup do Vladisladislavského sálu z kruchty

kostel Všech svatých vstup do Vladisladislavského sálu z kruchty

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:25:17 | přečteno 108x | kveta.vitvarova