Vyhledávání

Kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem - Strýčice

Vánoce 2022

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích byl kulturním, společenským a církevním centrem tzv. Strýčického jazykového ostrova, který zahrnoval 10 okolních vesnic mezi Českými Budějovicemi a Prachaticemi, kde do roku 1945 žila většina německého obyvatelstva.

Po odsunu Němců přešel kostel do majetku státu, v roce 1950 byl předán českobudějovické diecézi a v roce 2007 se vrátil do vlastnictví kláštera Vyšší Brod. První písemná zmínka pochází z roku 1292, kdy král Václav II. postoupil vesnici Strýčice s kostelem klášteru ve Vyšším Brodě.

Údržba kostela byla dlouhodobě zanedbávána a kostel postupně chátral, a proto v roce 2013 skupina místních obyvatel založila veřejnou sbírku na zajištění oprav. Také němečtí obyvatelé jazykového ostrova a jejich potomci založili německý spolek na rekonstrukci kostela. Do konce roku 2022 přispěli němečtí dárci finančními prostředky ve výši 2.600 tis. Kč a česká veřejná sbírka vynesla 500 tis. Kč. Společná česko-německá spolupráce zabránila dalšímu chátrání kostela. Také se podařilo získat dotace na opravu střech, vnějších omítek, odvodnění kostela, opravu vnitřních omítek, vitrážových oken, obrazů křížové cesty a dalšího inventáře.

Cílem je otevřít kostel co nejširšímu okruhu obyvatel regionu církevními, kulturními a společenskými akcemi. Adventního koncertu v neděli 11.12.2022 se zúčastnilo na 140 návštěvníků. Největší pozornost poutaly zejména nově obnovené fresky z počátku 14. století, které lákaly návštěvníky během vánočních svátků.


Historie: Kostel je písemně doložen k roku 1292, ale zachované výběhy nižší klenby dokládají jeho větší stáří a původ zřejmě v románské době, snad ještě ve 12. století. Je významným dokladem formování struktury sítě farních kostelů oblasti v raném středověku. Kostel prošel několika úpravami během vrcholného a pozdního středověku. Ve středověku došlo k přístavbě jižní lodi a ke zvýšení presbytáře. V objektu se dochovala řada hodnotných konstrukcí z období středověku – obvodové zdivo, žebrové klenby presbytáře, jižní lodi a severní předsíně, klenutá sakristie, sedlový portál v jižní stěně jižní lodi a zbytky portálu v severní lodi. Z období baroka pochází západní věž, na níž je zachován zvon z r. 1585. Neméně hodnotný je celý areál hřbitova obklopený zděnou ohradní zdí, který tvoří přirozené a funkční zázemí kostela. Kostel se hřbitovem vyžaduje ochranu jako celý areál.

Legenda praví, že v dávných dobách, kdy na území dnešních Strýčic bylo jen pole, právě oral místní zemědělec, až jeho pluh zavadil o cosi. Onen oráč zjistil, že jde o malou truhlici plnou zlata a drahých kamenů. A tak na počest tomu památnému dni, nechal na tomtéž místě, za nalezený poklad, vystavit kostel a poté i několik prvních stavení….Strýčice. Další legenda praví, že ves založil sedlácký rod Strýčků, proto ten poměrně neobvyklý název Strýčice. Nicméně obě legendy se navzájem nevylučují.

Kostel, který je stále v majetku vyšebrodského kláštera, po vystěhování německého obyvatelstva silně zchátral. Na základě sbírky iniciované místními obyvateli i potomky někdejších rodáků žijících v Německu došlo roku 2013 k zahájení záchranných prací.

Až do roku 1989 kostel nebyl významně opravován, byly prováděny jen nejnutnější opravy. Vrácením kostela původnímu majiteli - Cisterciáckému opatství Vyšší Brod a díky spolku pro obnovu strýčického kostela nyní probíhají rozsáhlé opravy a restaurátorské práce obnovy kostela.

Provedená obnova a zdroje financování:

V letech 2014 – 2019 úspěšně proběhla po etapách obnova a restaurování vnějšího omítkového pláště, včetně rekonstrukce střešní krytiny. Fasády byly poškozeny vlhkostí a stářím, výplně otvorů opotřebovány. V roce 2014 byla provedena oprava střechy presbytáře a části střechy lodi kostela. V roce 2015 byly dokončeny opravy střechy lodi, sakristie a přístavků kostela. V roce 2016 bylo provedeno odvodnění a odvětrání základů kostela. V letech 2017 až 2019 byla provedena obnova fasád kostela včetně restaurátorských prací (v roce 2017 jižní strana lodi a věž kostela, v roce 2018 presbytář, márnice, východní strana lodi a v roce 2019 sakristie, předsíň, severní a západní strana lodi kostela).

V roce 2020 se započalo s obnovou interiéru, která zahrnovala výmalbu hlavní lodi a restaurování nástěnných maleb z přelomu 19. a 20. století. Již během přípravy projektu obnovy kostela byly restaurátorským průzkumem zjištěny velmi hodnotné nástěnné malby z poloviny 14. století v interiéru kněžiště zřejmě zobrazující Christologický, nebo jiný světecký cyklus a pozdně gotické nástěnné malby s námětem Posledního soudu. Následně byly odkryty výjevy zobrazující umučení některých apoštolů a mladší vrstva zachycující iluzivní architekturu a postavu Bolestného Krista, která vznikla kolem roku 1400. Hodnota nálezů a jejich  uměleckohistorický význam byly natolik výjimečné, že bylo rozhodnuto o odkryvu a restaurování maleb v plném rozsahu.

V letech 2020 až 2021 byla obnovena elektrifikace (rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení), provedena oprava dlažeb, omítek, oprava kruchty, zpevnění stropu a byly restaurovány viditelné nástěnné malby a zároveň odkryty a restaurovány nově nalezené nástěnné malby v okolí vítězného oblouku a na pilířích mezilodní arkády. Vitráže oken byly na některých místech mechanicky poškozené, byla ohrožena pevnost uchycení skleněných tabulek, malba na sklech vykazovala lokální sprášení, proto byly rovněž restaurovány. V roce 2022 bylo provedeno restaurování nástěnných maleb a omítek presbytáře, oprava omítek sakristie a předsíně, dokončení elektroinstalace, truhlářské práce a kovářské opravy.  

V současnosti poutají restaurované malby velký zájem odborné i laické veřejnosti. Obecně lze všechny etapy restaurování nástěnných maleb kostela hodnotit z pohledu památkové péče jako příkladný vzor pro ostatní akce obnovy obdobného typu.

 

 Kostel Strýčice graf


Přehled finančních prostředků na obnovu kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích

 

rok

Ministerstvo kultury ČR

Jihočeský kraj

Spolek pro obnovu kostela

Rotary club

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo kultury Německa

Dary

Celkem

2014

300 000 Kč

230 000 Kč

279 000 Kč

 

 

 

 

809 000 Kč

2015

380 000 Kč

 

304 000 Kč

 

 

 

 

684 000 Kč

2016

 

585 000 Kč

 

400 000 Kč

 

 

985 000 Kč

2017

650 000 Kč

 

45 000 Kč

 

150 000 Kč

 

 

845 000 Kč

2018

386 000 Kč

 

162 000 Kč

 

200 000 Kč

 

 

748 000 Kč

2019

429 000 Kč

222 000 Kč

 

250 000 Kč

 

 

901 000 Kč

2020

657 000 Kč

90 000 Kč

414 000 Kč

 

 

 

 

1 161 000 Kč

2021

639 000 Kč

 

179 000 Kč

62 000 Kč

 

267 000 Kč

 

1 147 000 Kč

2022

 

170 000 Kč

281 000 Kč

 

450 000 Kč

 

16 000 Kč

917 000 Kč

Celkem

3 441 000 Kč

490 000 Kč

2 471 000 Kč

62 000 Kč

1 450 000 Kč

 267 000 Kč

16 000 Kč

8 197 000 Kč

Rekonstrukční práce budou pokračovat i v dalších letech – je nutno zrestaurovat všechny tři oltáře, opravit varhany a zajistit zprovoznění zvonu.

Plánované využití objektu:

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích je využíván pro liturgické účely farnosti (svatby, pohřby, křty, bohoslužby). Dále pro pořádání hudebních koncertů a divadelních představení. Kostel je také místem setkávání bývalých německých a současných českých obyvatel. V turistické sezoně bude kostel zpřístupněn veřejnosti k prohlídce interiéru. Pod kůrem kostela budou instalovány informační panely o historii kostela a obce Strýčice, opravách kostela a další aktuální informace.

Závěrečný komentář:

Kostel sv. Petra a Pavla představuje, dle odborné veřejnosti, mimořádně hodnotný celek jak z hlediska architektonického, tak památkového i dokumentačního. Vyznačuje se bohatým dochováním původního gotického zdiva. Unikátní je zachování velkých ploch gotických omítkových vrstev z různých časových období, které jsou, dle vyjádření restaurátora, ve velmi dobrém stavu, často lepším než mladší vrstvy.

Věž kostela sv. Petra a Pavla s čapím hnízdem je dominantou obce Strýčice, je jejím určujícím architektonickým a urbanistickým prvkem. Kostel je aktivně využíván k bohoslužbám, církevním a pohřebním obřadům.

Nápad založit spolek na rekonstrukci kostela, který byl v havarijním stavu, se v myslích obyvatel zrodil v roce 2013 a vyhlásili veřejnou sbírku. Název veřejné sbírky: Sbírka na opravu strýčického kostela sv. Petra a Pavla a hřbitovní zdi. Doba sbírky: Od 1. dubna 2013 na dobu neurčitou. Nápad s veřejnou sbírkou nalezl ohlas také na německé straně. Strýčice se dříve územně nacházely v Sudetech. Před válkou tu tak žili převážně němečtí usedlíci, kteří byli po skončení války donuceni k odchodu. Po roce 1989 se potomci vyhnaných Němců přijížděli podívat zpět na domovy svých předků, dodnes také pořádají s místními Čechy pravidelná setkání v zábořské hospodě. Důkazem zájmu je i to, že tu obyvatelé oživili některé tradice. V opravených kapličkách se o poutích pravidelně uskutečňují mše. O Vánocích kostel zase slouží jako místo setkávání ke zpívání koled nebo vystavování betlémů.

 

Zdroje:

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/strycicti-se-pustili-do-oprav-kostela-20140820.html

https://www.obecstrycice.cz/

https://www.klastervyssibrod.cz/


Kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem, Strýčice

DSC 9434

DSC 9434

 
Vánoce 2022

Vánoce 2022

 
Jižní pohled před

Jižní pohled před

 
Severní pohled před

Severní pohled před

 
Jižní stěna před

Jižní stěna před

 
Jižní stěna po

Jižní stěna po

 
Presbytář po

Presbytář po

 
DSC 0642

DSC 0642

 
Jižní pohled po

Jižní pohled po

 
Severní pohled po

Severní pohled po

 
Presbytář před

Presbytář před

 
Kostel Strýčice graf

Kostel Strýčice graf

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 15:31:43 - aktualizováno 13.1.2023 10:14:56 | přečteno 357x | kveta.vitvarova