Vyhledávání

Kostel sv. Jiří - Velvary

5 Foto pro novináře

„Příběh záchrany a obnovy kostela sv. Jiří ve Velvarech je příkladem toho, jak i malé městečko za pomoci donátorů a vlastních prostředků dokáže dlouhodobě usilovat o oživení vzácné veliké památky, v jejíž zmrtvýchvstání již málokdo věřil, a to především díky velkému nadšení místních obyvatel a za pomoci mnoha oborníků a zručných řemeslníků.“


Kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1613–1616 nákladem města Velvary. Kostel je největším dílem vlašského stavitele Santina Malvazioneho. Jednolodní architektura tohoto hřbitovního kostela představuje jedinečný příklad renesančního umění v regionu, pohledově se uplatňuje především výstavným čtyřetážovým volutovým štítem. Průčelí stavby zdobí vstupní portál pojatý už v duchu manýrismu. V 18. století byla přistavěna sakristie, v 19. století a na počátku 20. století byl kostel opravován. Kostel od konce 80. let 20. století nebyl užíván a postupně chátral. S řešením jeho havarijního stavu se započalo v roce 1999, práce probíhaly nesystematicky a pomalu, hrozilo zřícení sanktusní věžičky a nevratné poškození stavby. Po převzetí kostela městem Velvary od církve započala v roce 2012 záchrana této významné památky. Kostel je výjimečnou ukázkou dobové architektury nejen proto, že ve svých dějinách nikdy nebyl přestavěn, ale také proto, že v jeho jednolodním prostoru se nachází unikátní původní celoplošná výmalba z roku 1616, která byla odkryta a restaurována v roce 2022, kdy byl kostel po mnoha letech opět otevřen veřejnosti.

Více o dějinách památky zde: https://www.velvary.cz/e_download.php?file=data/editor/244cs_194.pdf&original=07_22_Velvary_web.pdf

Soupis provedených prací v letech 2012–2022

V letech 2012–2013 proběhla oprava krovu a střechy včetně náročné výměny sanktusní věže.

V roce 2014–2016 došlo ke zpevnění fasád, opravě kamenických prvků a opravě pláště budovy včetně finálního nátěru, došlo k repasi a restaurování všech dveřních výplní.

V roce 2017 započalo restaurování okenních vitráží a v roce 2018 bylo kompletně dokončeno.

V roce 2019 započala první etapa odkryvu a restaurování renesančních výmaleb z roku 1616 (plánovaná na 3 roky), na níž navázala v roce 2020 etapa druhá, v rámci které byly kompletně odkryty původní výmalby. 

V letech 2021 a 2022 byl výmalby zcela restaurovány.

V roce 2022 byl kostel otevřen veřejnosti.

 

V následujících letech chceme usilovat o navrácení vzácných varhan, které jsou umístěny v církevním depozitu, o získání prostředků na jejich opravu a o jejich navrácení do tohoto významného prostoru.

Využití objektu současné i plánované:

Kostel sv. Jiří po svém otevření v roce 2022 slouží plně místní i širší komunitě k mnoha účelům. Prostor (ač ve vlastnictví města) využívá i římskokatolická farnost. Konají se zde prohlídky prostor, koncerty, přednášky, vzdělávací programy (městské vzdělávací centrum Velvareum zde nabízí programy pro školy zaměřené na výtvarnou složku objektu), svatby, setkání a akce spolků. Chystáme výstavy, vernisáže, objekt bude sloužit také rozličným ceremoniálním akcím a dalším událostem, objekt je plně k využití všem dalším zájemcům, kteří se chtějí potěšit z toho krásného památkového prostoru.

 

Zdroje financování:

Opravu památky se nám podařilo financovat díky přijetí do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2014 (dosud). Na obnově se podíleli i další podporovatelé (Středočeský kraj) a polovina nákladů na obnovu byla zajištěna z rozpočtu města Velvary. (ceny jsou zaokrouhleny, některé průběžné výdaje – odborné podklady atd. nejsou započteny).

 

Celková cena opravy v letech 2012-2022 20.100.000 Kč

Z toho
Příspěvek PZAD MK ČR9.400.000 Kč

Rozpočet města Velvary 9.600.000 Kč

Středočeský kraj 1.100.000 Kč

Závěrečný komentář:

Ze záchrany kostela sv. Jiří v našem městě máme velikou radost. Jeho obnova je pro nás znamením toho, že když se semkneme a dlouho vydržíme, dostaví se výsledky a někdy snad i zázraky. Práce na kostele bychom nemohli uskutečnit bez podpory donátorů a bez soustavné a trpělivé pomoci pracovníků památkové péče a mnoha dalších odborníků a především pak též veliké skupiny skvělých a zručných řemeslníků. Účastí v soutěži Památka roku bychom všem, kdo se na opravě tohoto nádherného díla podíleli, jakož i staviteli a těm, kdož v minulosti i nyní přispěli, rukou, radou, dobrým slovem či jinou pomocí, chtěli vyjádřit dík. Úspěch v této prestižní soutěži by je jistě velmi potěšil a my bychom jim rádi tuto potěchu dopřáli, neb u toho všichni často „padali na hubu“. 

kostel sv. Jiří - Velvary

5 Foto pro novináře

5 Foto pro novináře

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto před rekonstrukcí

Foto před rekonstrukcí

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
Foto po rekonstrukci

Foto po rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 15.1.2023 18:39:38 - aktualizováno 15.1.2023 18:51:58 | přečteno 94x | kveta.vitvarova