Vyhledávání

Hřbitovní kaple sv. Barbory - Barborka - Oslavany

Barborka po obnově celek 2

Hřbitovní kaple sv. Barbory na oslavanském hřbitově je drobnou sakrální pozdně gotickou stavbou z 16 století s následnou novogotickou úpravou z r. 1864. Kaple byla v 19. století součástí pohřebiště těžařského rodu Müllerů, z velké části zrušeného v r. 1959 a nachází se v ní mimo jiné cenný klasicistní náhrobek Jana Baptisty Müllera. Stojí jižně od farního kostela sv. Mikuláše.
Před obnovou byla kaple celkově ve velmi špatném stavu, obvodové zdi byly zavlhlé, omítky degradované, strop nad kaplí silně narušený a bylo nutné provést kompletní obnovu, aby nedošlo k další, výrazně zrychlené degradaci.

Hřbitovní kaple byla veřejnosti zcela nepřístupná a sloužila pouze jako prostor, kde byly umístěny náhrobky členů těžařského rodu Müllerů. Náhrobky byly v rámci obnovy očištěny a znovu a citlivěji usazeny do nevelkého prostoru kaple. Kaple zůstane i nadále běžně nepřístupná, nicméně 2 panely dřevěných vstupních dveří byly nahrazeny sklem a je tedy možné do interiéru nahlédnout. Po předchozí domluvě na radnici Města Oslavany lze dohodnout prohlídku.

Veškeré finanční náklady ve výši bezmála 800 tis. Kč (vč DPH) neslo Město Oslavany ze svého rozpočtu.  Přestože hřbitovní kaple sv. Barbory na oslavanském hřbitově není památkově chráněná, Město Oslavany ji považuje za mimořádně cennou z pohledu historického povědomí ve městě a jako taková je nedílnou součástí kulturního dědictví města v pietní zóně oslavanského hřbitova.


„Hřbitovní kaple na oslavanském hřbitově, zvaná Barborka, je drobnou sakrální stavbou v roce 1864 upravená v novogotických formách. Původně byla součástí většího hřbitovního celku těžařské rodiny Müllerů, který byl z velké části zrušen v roce 1959. Ve štítu kaple je umístěn renesanční reliéf Ukřižování z roku 1610. Nejspíše pozdně gotická stavba z 16. století (nebo prvních dekád 17. věku) s historizující úpravou z roku 1864. Kaple byla v 19. století součástí pohřebiště těžařského rodu Müllerů a nachází se v ní mimo jiné cenný klasicistní náhrobek Jana Baptisty Müllera. Na hřbitově jižně od farního kostela sv. Mikuláše volně stojí nevelká kaple téměř čtvercového půdorysu krytá sedlovou střechou. Nároží kaple jsou zpevněna dvojdílnými opěráky; vyššími, vystupujícími z bočních průčelí, ukončenými pultovými zalomeními a převýšenými pilířky a na ně kolmo nasazenými opěráky nižšími, ukončenými pultem, které vystupují ze vstupního a zadního průčelí. Vstupní průčelí kaple je prolomeno pravoúhlým vstupem lemovaným nahoře, v nadpraží a navazujících bočních partiích, zalamovaným pásem z režných cihel. Průčelí je završeno štítem akcentovaným širokou římsou proťatou ve vrcholu mohutným, hrotitě ukončeným klenákem. Do plochy štítu je vložena kamenná reliéfní deska, jejíž obdélné centrální pole je rámováno šikmými špaletami a dole konvexně konkávně tvarovanou parapetní římsou. Centrální výjev zachycuje vysoký reliéf ukřižovaného Krista na skalnaté Golgotě umístěné do stylizované architektury tvořené půlkruhovou arkádou s cvikly dekorovanými okřídlenými hlavičkami. Na vertikálních špaletách se nachází v naznačených mělkých nikách vlevo vysoký reliéf Bolestné Panny Marie doplněný výše KAPITÁLNÍM nápisem: PANNA / MARIA//, vpravo sv. Jana Evangelisty s nápisem: SWATY / IAN//, oba na konzolách tvaru obráceného kuželu. Horizontální špaleta nese uprostřed reliéf Ducha svatého v oblačné scéně doplněný po stranách nápisem: DVCH SWATY//. Do parapetní římsy je vysekán trojřádkový nápis: LETHA PANIE 1640 / IA IOZEF BERTONI K__EN_ ZNOW IWSIDAL / SEM TOTO VDIELAT __ PAMATKV IEZV KRIS.//. Korunní římsy bočních průčelí a štít zadního průčelí jsou lemovány cihlovým zubořezem. Zadní průčelí kaple je prolomeno centrálně umístěným hrotitě zaklenutým otvorem. Interiér kaple je zaklenut křížovou klenbou. Zdivo kaple je cihlové s výjimkou kamenné podezdívky, na střeše je plená krytina – bobrovka.“

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hrbitovni-kaple-sv-barbory-14856154 )

Hřbitovní kaple „Barborka“ byla do ústředního seznamu kulturních památek zapsána v období let 1958 – 1987 pod rejstříkovým číslem ÚSKP 23974/7-8086. V současnosti památkově chráněná není, nicméně Město Oslavany, jako vlastník objektu, přistupuje ke všem historickým objektům, jež vlastní, s patřičnou zodpovědností. Před obnovou byla kaple celkově ve velmi špatném stavu, obvodové zdi byly zavlhlé, omítky degradované, strop nad kaplí silně narušený a bylo nutné provést kompletní obnovu, aby nedošlo k další, výrazně zrychlené degradaci. Obnova kaple sv. Barbory byla konzultována s pracovníky památkové péče a svěřena k přípravě obnovy a k realizaci obnovy samotné společnosti ISS Stavtrade s.r.o., která má s kulturními památkami bohaté zkušenosti a realizuje, mimo jiné, rovněž restaurátorskou obnovu zámecké kaple Oslavany.

Hřbitovní kaple byla veřejnosti zcela nepřístupná a sloužila jako prostor, kde byly umístěny náhrobky členů těžařského rodu Müllerů. To ostatně zůstalo hlavním způsobem využití i po obnově. Náhrobky včetně cenného náhrobku J. B. Müllera byly očištěny a znovu a citlivěji usazeny do nevelkého prostoru kaple. Po obnově zůstane kaple běžně nepřístupná, nicméně 2 panely dřevěných vstupních dveří byly nahrazeny sklem a je tedy možné do interiéru nahlédnout. Po předchozí domluvě na radnici Města Oslavany lze umožnit i prohlídku interiéru.

Veškeré finanční náklady na obnovu neslo Město Oslavany ze svého rozpočtu. Celkové náklady se vyšplhaly na téměř 800 tis. Kč vč. DPH (657 tis. Kč bez DPH). Během prací, jak už to na podobných objektech bývá, byly zjištěny některé závažné poruchy, které bylo nutno nad rámec původního rozpočtu realizovat. Došlo například ke kompletní výměně laťování a střešní krytiny.

Přestože hřbitovní kaple sv. Barbory na oslavanském hřbitově není památkově chráněná, Město Oslavany ji považuje za mimořádně cennou z pohledu historického povědomí ve městě a jako taková je nedílnou součástí kulturního dědictví města v pietní zóně oslavanského hřbitova. Jsme přesvědčeni, že její nominace do soutěže Památka roku 2022 je plně oprávněná a účastí v této soutěži může přinést zvýšení zájmu nejen o tuto drobnou stavbu, ale i o další kulturní a jiné památky v Oslavanech i v okolí.

Ing. Svatopluk Staněk v.r., místostarosta města

Hřbitovní kaple sv. Barbory - Barborka - Oslavany

10 Barborka před obnovou dveře

10 Barborka před obnovou dveře

 
1a Barborka po obnově

1a Barborka po obnově

 
10a Barborka po obnově dveře

10a Barborka po obnově dveře

 
Barborka po obnově celek 2

Barborka po obnově celek 2

 
5 Barborka před obnovou

5 Barborka před obnovou

 
4a Barborka po obnově

4a Barborka po obnově

 
5a Barborka po obnově

5a Barborka po obnově

 
4 Barborka před obnovou

4 Barborka před obnovou

 
8a Barborka po obnově

8a Barborka po obnově

 
1a Barborka po obnově

1a Barborka po obnově

 
8 Barborka před obnovou

8 Barborka před obnovou

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 9:50:48 | přečteno 281x | kveta.vitvarova