Vyhledávání

Středočeský kraj

Území dnešního Středočeského kraje, z nějž nelze z historického hlediska vyjímat Prahu, představuje nejen geografický, ale i významový střed Čech, v němž se odehrávaly a odehrávají nejdůležitější události našich dějin. Bohatství vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou Vltava, Labe, Berounka, Sázava a Cidlina, a příznivé mikroklima lákaly k osídlení už od pravěku. Významná archeologická naleziště tohoto regionu odkrývaná od druhé poloviny 19. století do současnosti se vyskytují na celém území kraje. Řada z nich je unikátní a má celostátní, celoevropský či dokonce celosvětový význam. Nejstarší stopy lidského osídlení na území Středočeského kraje byly objeveny v okolí Berouna a jsou datovány do doby před 1,5 milionem let. Z území Českého krasu pocházejí rytiny kozoroha a koně, jediné projevy mladopaleolitického výtvarného umění v Čechách. 

Za všechny významné mladší pravěké lokality je třeba uvést neolitická sídliště kultury s lineární keramikou v Bylanech u Kutné Hory a astronomicky orientovanou ohrazenou osadu lidu s kulturou nálevkovitých pohárů u Makotřas. Obce Únětice, Knovíz a Bylany u Českého Brodu daly obecně uznávaný název pravěkým kulturám doby bronzové a železné. Nálezy bylanských (halštatských) pohřbů na vozech proslavily řadu obcí na Kolínsku. Rekonstrukci jednoho z nich najdeme v kolínském muzeu. Z území Mšeckých Žehrovic pochází opuková hlava Héroa, která patří mezi nejvýznamnější keltské kamenné plastiky na východ od Rýna. K mezinárodně významným lokalitám náleží všechna tři středočeská keltská oppida - Stradonice, Závist a Hrazany. 

Vznik státu bývá opředen pověstmi a legendami, jež mají za cíl posilovat především jeho postavení a význam. Nejinak tomu je u Přemyslovských Čech. Pověstem samozřejmě nemusíme věřit, ale můžeme navštívit místa s nimi spojená. A právě střední Čechy nabízejí těchto míst bezpočet, neboť byly centrem vznikajícího státu. Známá je například pověst o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Ten skokem z Vyšehradu zachránil svého pána před jistou popravou a donesl ho až do rodných Neumětel. Zde lze nalézt kámen, pod kterým je Šemík údajně pohřben. Místní na památku jeho činu postavili nad kamenem pomník. 

Vytvořeno 17.5.2016 15:31:30 | přečteno 1987x | kveta.vitvarova