Vyhledávání

Vstup do Sdružení - informace

Informace k podání "přihlášky" do Sdružení:

Členství ve Sdružení

(1) Členství je řádné a přidružené. Řádné a přidružené členy přijímá předsednictvo. Součástí písemné přihlášky člena je i souhlas se stanovami Sdružení. Aktuální seznam všech členů je vždy předložen sněmu, který jej bere na vědomí, a vydán jako příloha usnesení sněmu.

(2) Řádným členem může být pouze obec (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a zákona 131/2001 Sb., o hl. městě Praze v platném znění), u statutárních měst i jejich části, a to za splnění následujících podmínek:

  1. podání písemné přihlášky schválené zastupitelstvem obce či městské části s uvedením jména a funkce osoby, která bude jménem obce jako člena Sdružení ve Sdružení jednat; v případě, že touto osobou nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba, je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání ve Sdružení za obec či městskou část s uvedením usnesení zastupitelstva nebo rady obce či městské části o zastupování (dále jen jiná pověřená osoba); v přihlášce je člen povinen uvést aktuální počet obyvatel obce nebo městské části ke dni podání přihlášky,

  2. souhlasné přijetí obce či městské části za člena Sdružení předsednictvem, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání předsednictva.

 (3) Přidruženým členem může být jiná právnická osoba než obec, a to za splnění následujících podmínek:

  1. podání písemné přihlášky s uvedením statutárního orgánu (fyzické osoby nebo fyzické osoby jako člena kolektivního statutárního orgánu oprávněného za právnickou osobu jednat), která bude jménem právnické osoby jako člena Sdružení jednat,

  2. souhlasné přijetí jiné právnické osoby předsednictvem, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání předsednictva.

(4) Členství ve Sdružení vzniká dnem přijetí předsednictvem. Přijetí za člena Sdružení je členovi písemně oznámeno; člen je povinen nejpozději do 30 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena Sdružení, zaplatit vstupní členský příspěvek; nezaplacení vstupního členského příspěvku včas a řádně je důvodem pro vyloučení člena Sdružení.

Členské příspěvky členů SHS ČMS

Vstupní členský příspěvek
Řádní členové SHS ČMS:

- pro obce do 10 000 obyvatel: počet obyvatel x 1,20 Kč (nejméně však 1 000 Kč) + 1 000,- Kč

- pro obce od 10 001 do 50 000 obyvatel: počet obyvatel x 1,20 Kč + 3 000,- Kč

- pro obce nad 50 001 obyvatel: počet obyvatel x 1,20 Kč + 5 000,- Kč

 Přidružení členové SHS ČMS: výši vstupního příspěvku stanovuje výbor.

Roční členské příspěvky

Řádní členové SHS ČMS: počet obyvatel x 1,20 Kč (nejméně však 1 000 Kč)

Členský příspěvek je stanoven v závislosti na celkovém počtu obyvatel obce dle výše uvedeného vzorce.

Přidružení členové SHS ČMS: Výši ročního členského příspěvku stanovuje výbor individuálně pro příslušný kalendářní rok. Minimální roční příspěvek je 2 000,- Kč.

Povinností každého člena Sdružení je zaplatit členské příspěvky do 31. března příslušného roku.

Sekretariát vystaví do 31. ledna příslušného roku faktury na základě údajů o počtu obyvatel v jednotlivých obcích a městech zveřejněných ČSÚ k  1. 1. předchozího roku.

Vytvořeno 29.11.2017 9:31:31 - aktualizováno 16.11.2022 16:02:29 | přečteno 4430x | kveta.vitvarova