Vyhledávání

Sněm

Sněm je vrcholným orgánem Sdružení, je shromážděním řádných a přidružených členů Sdružení. Poslední Sněm proběhl v březnu 2019. Nyní připravujeme Sněm v březnu 2023.

Sněm je řádný nebo mimořádný; řádný sněm se koná jedenkrát za čtyři roky. Orgánem oprávněným ke svolání sněmu je výbor Sdružení.

Řádný sněm svolává výbor Sdružení vždy do šesti měsíců ode dne voleb do obecních zastupitelstev. O svolání a návrhu programu informuje výbor Sdružení všechny členy. Návrhy základních dokumentů navržených k projednání sněmem zašle výbor Sdružení všem členům nejpozději tři týdny před termínem konání sněmu. Připomínky k zaslaným návrhům mohou členové vyjádřit písemně, a to nejpozději týden před zahájením sněmu. Tím se nevylučuje možnost podání připomínek přímo na jednání sněmu.

Řádný sněm:

 • posuzuje činnost Sdružení a orgánů Sdružení z hlediska naplňování účelu a cíle Sdružení a zejména schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další období, která je základním dokumentem k činnosti Sdružení, resp. jeho směřování,

 • projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Sdružení za období od minulého sněmu a zprávu kontrolní komise,

 • schvaluje výši členských příspěvků řádných členů, lhůty a způsob jejich placení na další období,

 • rozhoduje o majetku Sdružení,

 • schvaluje změny nebo doplnění stanov Sdružení,

 • schvaluje jednací řád sněmu,

 • schvaluje volební řád Sdružení,

 • volí členy výboru Sdružení,

 • volí členy kontrolní komise,

 • bere na vědomí aktuální seznam členů a udělení čestného uznání za činnost pro Sdružení.

Mimořádný sněm může být svolán Výborem Sdružení nebo na základě rozhodnutí řádného sněmu. Výbor Sdružení je povinen svolat mimořádný sněm v těchto případech:

 • jestliže o to požádá písemně alespoň jedna pětina řádných členů,

 • jestliže počet členů výboru Sdružení klesne o jednu třetinu.

Při svolání mimořádného sněmu musí být stanoven předmět jednání.

Sněm rozhoduje usnesením. Způsob rozhodování sněmu stanovuje jednací řád sněmu.

Vytvořeno 22.11.2022 13:32:33 - aktualizováno 22.11.2022 14:40:08 | přečteno 247x | kveta.vitvarova