Vyhledávání

Tisková zpráva 11.2.2015 - financování obnovy památek v dalším období

Výbor Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který zastupuje 204 měst a obcí s více než 3 miliony obyvatel, je velmi znepokojen situací v dotační politice nemovitých kulturních památek.

 

V plánovacím období EU 2007 – 2013 bylo možné podpořit památky ve venkovských obcích z Programu rozvoje venkova, nové využití památkových objektů ve městech bylo podpořeno z regionálních operačních programů a nejvýznamnější památkové areály evropského významu získávaly podporu z IOP. Státu to umožnilo šetřit vlastní výdaje a tak alokace na národní programy na podporu památek klesly na svá historická minima.

Od loňského roku se situace radikálně změnila. V tomto plánovacím období nezískají venkovské obce z PRV nic a Integrovaný operační program IROP má podporovat pouze památky UNESCO, Národní kulturní památky a velká muzea a galerie. Zcela je tak pominut velký plošný rozvojový potenciál více než 40 000 nemovitých kulturních památek.

Nemá–li se vracet Česká republika v památkové péči k modelu z dob reálného socialismu – opravovat jen nejvýznamnější památky jako výkladní skříně a ostatní ponechat svému osudu – je nutné zvýšit podporu památek z národních zdrojů. Je nutné posílit programy podpory památek v gesci Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Objem finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ

Rok

Objem fin.  prostředků
ve statním rozpočtu v Kč

Počet památek, na něž
byl Program použit

Celkové náklady
na obnovu v Kč

1993

80 mil.

136

*

1994

275 mil.

449

723 mil.

1995

300 mil.

570

773 mil.

1996

350 mil.

724

841,112 mil.

1997

350 mil.(po restrikcích 292,5 mil.)

734

868,191 mil.

1998

320 mil.

696

868,286 mil.

1999

302,419 mil.(po restrikcích 302,4 mil.)

845

789,537 mil.

2000

245 mil.

637

716,250 mil.

2001

300 mil.

748

767,162 mil.

2002

240 mil.

714

643,950 mil.

2003

175 mil.

627

621 mil.

2004

235 mil.

879

742,302 mil.

2005

160 mil.

715

393,071 mil.

2006

160 mil.

742

417,328 mil.

2007

161,5 mil.

712

444,428 mil.

2008

144 mil.

674

428,314 mil.

2009

150 mil.

618

368,156 mil.

2010

113,498 mil.

555

285,522 mil.

2011

137 mil.

621

318,550 mil.

2012

137 mil.

611

303,159 mil.

2013

100 mil.

577

247,569 mil.

2014

140 mil.

CELKEM

4 377 917 00

13 584

11 559 887 000

Sdružení historických sídel požaduje navýšení tohoto dotačního titulu.

Města a obce konstatují, že existuje vysoká efektivita státních dotací do obnovy památek.

- Každá dotace do obnovy památek např. formou Programu regenerace MPR a MPZ vyvolá další spolufinancování ze strany měst a dalších vlastníků památek. Vložená dotace se plně vrátí státu zpět formou DPH a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy zaměstnanců firem, provádějících obnovu památek. Je to z toho důvodu, že u památek tvoří náklady na pracovní sílu mnohem vyšší procento než u ostatních staveb.

- Města a obce požadují zvýšení prostředků na Program regenerace MPR a MPZ i na ostatní programy v gesci ministerstva kultury. Na základě ekonomické analýzy a dle stanoviska ekonomů tím dojde k podpoře zaměstnanosti i k podpoře růstu HDP. Jedna koruna dotace do obnovy památek se projeví růstem HDP ve výši přibližně 2,5 Kč.

- Optimální dotace na Program regenerace je 500 mil. Kč.

Investice do památek nesmí být chápána veřejností a politickou reprezentací pouze jako „zachování minulosti“ či nějaké břímě. Právě kulturní dědictví jako materiální základ národní kulturní tradice představuje nenahraditelný základ uchování národní kulturní identity a prvořadým národním zájmem musí být zhodnocování tohoto kulturního kapitálu.

Je třeba si uvědomit i přímou vazbu na ekonomiku: kulturní dědictví je významným nástrojem sociálně – ekonomického rozvoje naší společnosti – především související služby a turistický ruch, a to jak na úrovni jedné konkrétní památky, daného města, regionu tak celého státu. Zachovalá památka či území pozvedá celkovou image města nebo místa, zvyšuje jeho kulturní kapitál a může se stát jedním z pozitivních faktorů při rozhodování investora o vstupu do města či oblasti. Dále posiluje i sebevědomí dané komunity.

Je povinností nás všech zajistit kontinuitu péče o památky, jejíž principy by nám mohly závidět leckteré další evropské země.

 

Vytvořeno 12.2.2015 9:32:12 | přečteno 3019x | kveta.vitvarova