Vyhledávání

Členové

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zájmové sdružení právnických osob založené podle § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka číslo 59007.


Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

Členství ve Sdružení


1. Členství je řádné a přidružené. Řádné a přidružené členy přijímá předsednictvo. Součástí písemné přihlášky člena je i souhlas se stanovami Sdružení. Aktuální seznam všech členů je vždy předložen sněmu, který jej bere na vědomí, a vydán jako příloha usnesení sněmu.

2. Řádným členem může být pouze obec (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a zákona 131/2001 Sb., o hl. městě Praze v platném znění), u územně členěných statutárních měst i jejich části, a to za splnění následujících podmínek:
podání písemné přihlášky schválené zastupitelstvem obce či městské části s uvedením jména a funkce osoby, která bude jménem obce jako člena Sdružení ve Sdružení jednat; v případě, že touto osobou nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba, je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání ve Sdružení za obec či městskou část s uvedením usnesení zastupitelstva nebo rady obce či městské části o zastupování (dále jen jiná pověřená osoba); v přihlášce je člen povinen uvést aktuální počet obyvatel obce nebo městské části ke dni podání přihlášky,
souhlasné přijetí obce či městské části za člena Sdružení předsednictvem, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání předsednictva.

3. Přidruženým členem může být jiná právnická osoba než obec, a to za splnění následujících podmínek:
podání písemné přihlášky s uvedením statutárního orgánu (fyzické osoby nebo fyzické osoby jako člena kolektivního statutárního orgánu oprávněného za právnickou osobu jednat), která bude jménem právnické osoby jako člena Sdružení jednat,
souhlasné přijetí jiné právnické osoby předsednictvem, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání předsednictva.

4. Členství ve Sdružení vzniká dnem přijetí předsednictvem. Přijetí za člena Sdružení je členovi písemně oznámeno; člen je povinen nejpozději do 30 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena Sdružení, zaplatit vstupní členský příspěvek; nezaplacení vstupního členského příspěvku včas a řádně přes písemné upozornění je důvodem pro vyloučení člena Sdružení.