Vyhledávání

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Anotace: ikona souboruPustý hrad ako symbol mesta Zvolen vo svetle výskumu a pamiatkovej obnovy od záveru 19. storočia dodnes

Príspevok ozrejmuje a poukazuje na premeny kultúrnej krajiny v historickom čase a na príklade areálu hradného kopca Pustého hradu vo Zvolene. Sledujeme počiatky vedeckého záujmu o túto lokalitu spojené s dielom polyhistora Mateja Bela. V rámci rozvoja bádania v 19. storočí možno pozorovať rôzne koncepcie dejín hradu, osobitne jeho počiatkov spájaných s miestom lokality v národných dejinách. Porovnanie prác regionálneho i celouhorského zamerania umožňuje sledovať vývoj od romantizujúcej mytológie až po dôsledný vedecký záujem o lokalitu. S osobitným zreteľom sú hodnotené názory a zistenia autorov z okruhu staršej slovenskej publicistiky, oficiálnych uhorských autorov, ako aj autorov medzivojnového a povojnového obdobia.

Moderný výskum a obnova Pustého hradu v rokoch 1992-2017 pozdvihol lokálpatriotizmus Zvolenčanov, ktorý sa k histórii svojho regiónu hlásia. Zvolen patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. V roku 2018 bude sláviť 775. výročie udelenia mestských privilégií. Okrem samotného výskumu a obnova na hrade každoročne prebieha aj Medzinárodná letná škola archeológie, ktorej sa zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy. Jej cieľom okrem edukácie o metódach a technikách archeologického výskumu a dokumentácii nálezov je aj upriamenie pozornosti na nedeštruktívny archeologický výskum historických krajinných štruktúr a ich spôsobov prezentácie verejnosti. Práca so stredoškolskou a vysokoškolskou mládežou je veľmi dôležitá pre výchovu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu u novej generácie. Pustý hrad je tiež zapojený do vynikajúceho projektu na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva. Projekt dáva prácu nezamestnaným a zachraňuje naše kultúrne dedičstvo. Jeho potenciál treba využiť pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý prinesie trvalú udržateľnosť pamiatky.

Archeologický výskum a obnova Pustého hradu spojené s ochranou a prezentáciou historickej kultúrnej krajiny Pustého hradu a jeho okolia má ambície pokračovať aj v budúcich rokoch. Realizované budú aj v zmysle komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie ucelenej prezentácie areálov Horného a Dolného hradu. Modernými metódami (LIDAR, 3D modelácia, GIS) sa zároveň snažíme objaviť a preskúmať predpokladané a v teréne na mnohých miestach dodnes identifikovateľné historické cesty, ťažobne jamy a ďalšie antropogénne relikty v bližšom i širšom okolí hradného kopca.

Výskum a obnova Pustého hradu je realizovaný s vedeckým záujmom, s cieľom zachrániť naše kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie a predovšetkým s úlohou sprístupniť nami získané informácie širokej verejnosti. Početné skupiny návštevníkov sa s obľubou prechádzajú v lesoparku blízko mesta Zvolen a okrem atraktívneho a mohutného Pustého hradu - ikonického miesta s bohatou prehistóriou a históriou jedného z dôležitých sídiel kráľov Uhorska - sa odreagujú v lesnom prostredí. Môžu tu vidieť a „zažiť“ kus histórie a zároveň pochopiť príčiny zmien historickej krajiny.


PhDr. Ján Beljak, PhD. (*1979)

Po dokončení štúdia klasickej archeológie a histórie na Trnavskej univerzite a archeológie na Jagelovskej univerzite v Krakove úspešne absolvoval interné doktorandské štúdium v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. V súčasnosti je samostatným vedeckým pracovníkom a vedie pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. Externe vyučuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Od rokov 2012 a 2013 je členom odborných poradných orgánov Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR. Od roku 2010 členom Komisie výstavby a územného rozvoja pri MsZ vo Zvolene. Rovnako je členom medzinárodnej pracovnej skupiny Európskej asociácie archeológov zaoberajúcou sa manažmentom poľnohospodárskej, lesnej a vidieckej krajiny v Európe.

Odborne sa zameriava na ochranu kultúrneho dedičstva a manažment archeologických a historických pamiatok na Slovensku. Špecializuje sa na výskum Slovenska v dobe rímskej, avšak v súčasnosti báda predovšetkým na stredovekých hradoch. Je autorom niekoľkých monografií i desiatok odborných článkov k tejto problematike. Jeho srdcovou lokalitou je Pustý hrad vo Zvolene, kde každoročne s niekoľkými desiatkami študentov, nezamestnanými i ďalšími pracovníkmi realizuje výskum a obnovu tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky. Okrem záchrany kultúrneho dedičstva vytvára tento projekt u študentov a ďalších nadšencov vzťah k histórii i prírode a zároveň poskytuje možnosť pracovnej realizácie nezamestnaným.

 
Vytvořeno 26.3.2018 16:02:26 | přečteno 874x | lenka.hornova